Norwegian flag
Norway and Article 14
A Triangle of Partnership and Solidarity(1) Everyone has the right to seek and to enjoy in other countries asylum from persecution.
(2) This right may not be invoked in the case of prosecutions genuinely arising from non-political crimes or from acts contrary to the purpose and principles of the United Nations.


Written by: Nina Grønnevik, 2AF


Norwegian text

Definition of the term "refugee":
As a result of events occurring before 1 January 1951 and owing to well-founded fear of being persecuted for reasons of race, religion, nationality, membership of a particular social group or political opinion, is outside the country of his nationality and is unable, or owing to such fear, is unwilling to avail himself of the protection of that country; or who, not having a nationality and being outside the country of his former habitual residence as a result of such events, is unable or, owing to such fear, is unwilling to return to it. In the case of a person who has more than one nationality,the term "the country of his nationality" shall mean each of the countries of which he is a national, and a person shall not be deemed to be lacking the protection of the country of his nationality if, without any valid reason based on well-founded fear, he has not availed his protection of one of the countries of which he is a national.

FACTS:

According to a new report, the treatment of refugee claimants in Norway is in contrary to both Norway's laws and the regulations of the United Nations. A man named Alf Vegard Toftestad has scrutinized 100 declined asylum applications. All the applications are from Turks that came to Norway between the years 1986 and 1994. In one case a policeman concluded that the asylum seeker was not credible because he failed to establish the correct number of seats placed next to each other on an aeroplane at Fornebu, the former airport of Oslo. According to the regulations of the United Nations, you should not take details out of their context. In addition to that, you should let the refugee claimant have the benefit of the doubt.

In nearly 20% of the cases, people with a medicine certificate which proved that they really had been tortured, were still denied a residence permit. The Department of Justice refused the criticism.

Following the war in Bosnia-Herzegovina, Europe has experienced the biggest refugee crisis since the Second World War. Several countries inducted visa requirements in order to stop the refugees from crossing the borders. In addition to that, the Norwegian Department of Justice has an extremely narrow definition of the word. It was so narrow that the UN's High Commissioner as early as in 1995 made inquiries about the low number of foreigners who were granted asylum in Norway.

The Norwegian Government is more preoccupied with technical aspects concerning the escape in order to assess the applicant's credibility, than examining the genuine danger of being persecuted. It is said that the persecution must be directed against the individual. When all the 900 inhabitants of a village are being assailed, they are falling outside the Norwegian interpretation of the consept. Norway is attaching importance to the fact that the refugee must have been exposed to persecution, in preference to evaluate the danger for prospective persecution. The authorities are also very strict on accentuating the difference between badgering and persecution. This means that even people who have been exposed to torture, are being returned to their native countries.

At this moment (late 1998), 54 persons are sitting in "church-asylum" here in Norway. They are not always welcomed with open arms. The congregations feel it as a great strain to take responsibility for so many lives.
The Department of Justice expects, that during 1998, 8000 refugee claimants will arrive in Norway. This is the highest number since 1993, when the Bosnians came. It is especially the number of Serbs from East-Slavonia in Croatia that have contributed to the increasing number of refugee claimants.
The number is reduced since Norway introduced visa requirement in June. But even if we disregard this group, there has still been a strong increase in the number of refugee claimants.

There are several conditions that can be of a vital importance for the asylum seekers. First of all, there are the conditions in the native country, if there is a visa requirement in the new country or not, and if there already is established an environment for refugee claimants from that single country, and how developed the welfare benefits in the alternative countries really are. Since January the 1st this year (1998), 2350 refugee claimants from Croatia have arrived in Norway. This is basically ethnical Serbs from East-Slavonia. They are being sent back to where they come from, mainly because they do not have a residence permit - Many of those will seek asylum in churches.

In December 1996 the Norwegian government signed a co-operation agreement with the European Union in connection with the Schengen-treaty. Among other things the Schengen-treaty deals with responsibility between the countries concerning asylum cases.
The treaty implies that the asylum applicant can be returned to the "Schengen-Country" he first arrived at, or countries outside the Schengen-area. By attending the agreement, Norway has to comply with the Schengen-countries' mutual list of countries from which visa is required.

The number of granted asylum applications has been doubled 6 times under the Bondevik-government. So far this year, 63 persons have been granted asylum. This is three times as many as last year.
The new guidelines in this area involve, among more generous things, that the definition of being persecuted will be made less restrictive. The asylum seeker shall also have the benefit of the doubt. Asylum will also be given to persons who are outside the authorities control, guerilla-groups, for instance.

The "softening" of the asylum criteria do not involve that more people will come to stay in Norway. It means, that more people will get asylum status instead of being allowed to stay on a humanitarian basis.

The refugee counsil celebrated its 50-years' anniversary in 1996.
Unfortunately, we can state the fact that the international refugee problem has increased and become more complicated during these few years. And that is why, it's important that the Norwegian effort for the world's refugees is maintained on a high level.


Artikkel 14

(1) Enhver har rett til i andre land å søke og ta imot asyl mot forfølgelse.
(2) Denne rett kan ikke påberopes ved rettsforfølgelse som har reelt grunnlag i upolitiske forbrytelser eller handlinger som strider imot De Forente Nasjoners formål og prinsipper.

Definisjon av ordet "flyktning":
enhver person som befinner seg utenfor det land han er borger av på grunn av velbegrunnet frykt for å bli forfulgt på grunn av rase, religion, nasjonalitet, politisk oppfatning eller tilhørighet til en spesiell sosial gruppe.

FAKTA:

I følge en ny rapport, er behandlingen av asylsøkere i Norge i strid med både Norges lover og menneskerettighetene.
Alf Vegard Toftestad har gransket 100 avslåtte asylsøknader. Alle søknadene kommer fra Tyrkere, som kom til Norge i perioden 1986-1994. I ett tilfelle konkluderte en politimann at asylsøkeren ikke var troverdig nok, fordi han ikke greide å huske det rette antall seter plassert ved siden av hverandre på et fly på Fornebu Lufthavn.
I følge FN's regler, skal du ikke trekke detaljer ut av den store sammenhengen. I tillegg til det, skal du la tvilen komme asylsøkeren til gode.

I nesten 20% av tilfellene, har folk med legeattest som beviser at de virkelig har blitt torturert, allikevel blitt sendt ut av landet. Justisdepartementet avviser kritikken.

I kjølvannet av krigen i Bosnia-Hercegovina oppsto den største flyktningkrisen i Europa etter den andre verdenskrig. Flere land innførte visumtvang for å stoppe flyktningene fra å krysse grensene.
I tillegg tolker det norske Justisdepartementet definisjonen av hvem som er en flyktning etter Flyktningkonvensjonen meget snevert. Så snevert at FN's høykommissær for flyktninger allerede i 1995 stilte spørsmål ved det lave antallet utlendinger som får asyl i Norge.

Norske myndigheter virker mer opptatt av tekniske aspekter ved flukten for å vurdere søkerens troverdighet, framfor å undersøke den reelle faren for forfølgelse. Man sier at forfølgelsen må være rettet mot den enkelte. Når alle de 900 innbyggerne i en landsby blir angrepet, faller alle sammen utenfor den norske tolkningen av individuell fare for forfølgelse.

Norge legger vekt på at flyktningen må ha vært utsatt for forfølgelse fremfor å vurdere faren framtidig forfølgelse. Norske myndigheter legger også listen meget høyt for å framheve forskjellen mellom trakassering og forfølgelse. Det betyr at selv mennesker som har vært utsatt for tortur, returneres til sine hjemland.

Akkurat nå (slutten av 1998) sitter omlag 54 personer i kirkeasyl i Norge. De blir ikke alltid tatt i mot med åpne armer. Menighetene synes det er en stor belastning å ha ansvar for så mange liv.

Justisdepartementet regner med at 8000 asylsøkere vil komme til Norge i løpet av 1998. Dette er det høyeste antall asylsøkere siden 1993, når Bosnierne kom. Økningen skyldes hovedsakelig situasjonen i Øst-Slavonia, som i januar 1998 ble ført tilbake til Kroatia etter å ha vært under serbisk kontroll siden Jugoslavia gikk i oppløsning. Tilbakeføringen til Kroatia har ført til store problemer for etniske serbere som er bosatt i Øst-Slavonia. Problemer og frylt for hva fremtiden vil bringe, har fått mange serbere til å forlate Kroatia.
Antallet asylsøkere er redusert siden Norge innførte visumkrav i Juni i år, og de fleste Serbierne blir sendt tilbake til hvor de kom fra, fordi de ikke har fått lovlig oppholdstillatelse. Mange av dem truer med å gå i kirkeasyl.
I desember 1996 undertegnet regjeringen en avtale om tilslutning til Schengen-samarbeidet. Schengen-avtalen omhandler bl.a. ansvarsfordeling mellom landene når det gjelder behandling av asylsaker. Avtalen innebærer at asylsøkere kan returneres til det første Schengen-landet de har kommet til (første asyllands-prinsippet) eller et land utenfor Schengen-området (trygt tredjelandsprinsippet).
Ved tilslutning til Schengen-avtalen må Norge rette seg etter Schengen-landenes felles liste over land det kreves visumplikt for. Det innebærer at Norge må innføre visumplikt ovenfor en rekke land som i dag har visumfrihet. Schengen-avtalen inneholder også bestemmelser om straffereaksjoner mot transportselskaper som frakter passasjerer uten gyldige reisedokumenter.

De fleste asylsøkere som får bli i Norge, får innvilget opphold på humanitært grunnlag. Bare et lite mindretall får innvilget asyl, dvs at de anerkjennes som flyktninger i henhold til FN's flyktningkonvensjon. Fra 1991 til 1997 fikk i alt 462 asylsøkere innvilget asyl, mens 13 294 fikk opphold på humanitært grunnlag.

Antallet bevilgede asylsøknader her i landet har blitt seksdoblet under den nye Bondevik-regjeringen. Så langt, har 63 personer fått innvilget asyl dette året. Dette er 3 ganger så mange som sist år.
De nye retningslinjene på dette området innebærer bl.a at kravet til sannsynliggjøring av faren for forfølgelse skal senkes. Tvil skal i større grad enn tidligere komme søkeren til gode. Asyl skal dessuten kunne innvilges til personer som står utenfor myndighetenes kontroll, f.eks. geriljagrupper. Til nå har det bare vært mulig å få innvilget asyl når myndighetene har vært ansvarlig for forfølgelsen. Oppmykningen av asylkriteriene innebærer ikke at flere vil få opphold i Norge. Samlet sett vil flere få asylstatus i stedet for opphold på humanitært grunnlag. Flyktningerådet markerte sitt 50-årsjubileum i 1996. Vi kan dessverre konstatere at de internasjonale flyktningproblemene både er blitt større og mer kompliserte i løpet av disse årene. Derfor er det viktig at den norske innsatsen for verdens flyktninger opprettholdes på høyt nivå.

Back to Main Page / Home