UNESCO ASPnet logo
Lærerveiledning
UNESCO Triangular Slave Trade Project
The Triangular Slave Trade Project (TST)

Innledning Formål Forslag Aktiviteter Ressurser Læreplan Grunnskole Videregående


I - Innledning
Slaveri har eksistert i uminnelige tider, innen alle sosiale samfunn. Allerede i det første århundre e.Kr. brukte afrikanske bønder slaver som arbeidere. De første europeere som benyttet seg av slavearbeidere, og som gjorde det til en internasjonal og omfattende handel, var portugiserne på 1500tallet. Dette var begynnelsen til det som er kalt den atlantiske slavehandelen. På 1600-tallet var slaver, eller det sorte gull som det ble kalt, en viktigere og mer verdifull handelsvare enn (vanlig) gull.

Det er antatt at 10 - 12 millioner slaver ble eksportert fra Afrika i perioden 1451 til 1870. Det var mange måter å gjøre folk til slaver på; i tillegg til kidnapping og plyndring var det vanlig at krigsfanger ble solgt som slaver og gjeld eller pant ble inndrevet mot menneskelig arbeidskraft. Det hendte også at mennesker ble "gitt bort" som gaver eller brukt som byttemiddel. Det var store gevinster å hente innen den trekanthandelen som foregikk mellom afrikanere, europeere og amerikanere. - Denne handelen innebar grov brutalitet, en kronisk tilstand av usikkerhet og redsel, en uopphørlig krigføring. Slavehandelen har uten tvil hemmet den politiske og økonomiske utviklingen i Afrika.

Benin og Haiti var de første landene som la frem forslaget om slaveruteprosjektet i 1991, og beslutningen om å opprette prosjektet ble fattet på UNESC0s Generalkonferanse i 1993. Prosjektet har til hensikt å fremme flerkulturelt samarbeid innen rammene av Det internasjonale året for toleranse og Fredskultur-programmet (International Year for Tolerance and the Culture of Peace programme). Det legges vekt på en objektiv og tverrfaglig gransking av slavehandelen, men også en analyse og bedre forståelse av de kulturelle, religiøse og etniske påvirkningene i Amerika og Karibien (dette kommer til uttrykk spesielt innen kunst, musikk og religion både i Amerika og Europa) .

I september 1994 ble det lansert et 10-års prosjekt under en konferanse i Ouidah (Benin). Den Internasjonale vitenskapskomiteen som var opprettet tidligere, møttes for første gang fra 6. til 8. September, for å utrede og strukturere arbeidsområdet til slaveruteprosjektet. Det ble besluttet at den Atlantiske slavehandelen skulle prioriteres (uten å neglisjere noen av de andre slaverutene som f. eks. slaveruten i det Indiske hav eller ruten mellom Sahara og Midt-Østen, som alle foregikk på 800-tallet).
Nasjonale Slaverutekomiteer skal opprettes innen medlemsland og i land der slaveruteprosjektet er relevant til landets historie. Det blir krevet at UNESCO og alle land i verden legger forholdene til rette og fremmer skoleundervisning om forholdene rundt deportasjon og slaveri for store befolkningsgrupper og folkeslag og de konsekvensene dette fikk (10-12 mill. afrikanere i en 350-års periode).

Dessuten ble 23. august utpekt til å være Den internasjonale dag for opphevelse av slaveriet (The International Day to Commemorate the Slave Trade and its Abolition); datoen ble satt i forbindelse med slaveopprøret i Saint-Domingue i 1791, som var opptakten til revolusjonen på Saint-Domingue, og som igjen var det første skritt på vei mot avskaffelse av slaveriet.

II. Formål

Hvorfor undervise om slaveri og slavehandel ?

Slaveri og slavehandel er tabuemner som impliserer sterke følelser; fra dyp medlidenhet til straffeskyld og skam. Dette er ikke et individuelt men heller et kollektivt problem, og må behandles som sådant. Et eksempel på noe lignende er sannhetskommisjonene som ble opprettet etter siste krig, der ofrene kunne snakke om sine traumer og føre bevis for de grusomme handlingene de var blitt utsatt for, slik at de kunne bygge opp igjen en viss følelse av menneskeverd. Det er viktig å få problemene rundt slavehandel mer belyst, få medienes oppmerksomhet på saken og starte obligatorisk undervisning om emnet på skolen.

Undervisningen må omfatte årsakene, virkemidlene, avskaffelsen og konsekvensene av slaveriet i Afrika, Europa og Amerika. Man kan også komme inn på likhetene med barnearbeid, tvangsarbeid og andre former for krenkelse av menneskerettighetene. Likevel må man ikke glemme at slaveriet har hatt positive påvirkninger for eksempel innen kunst og musikk i den vestlige verden.

Slaveruteprosjektet kan være en del av historiepensumet fra 7. klasse og oppover, og selv om temaet beveger seg inn på mange ulike fagområder som f. eks. geografi, samfunnsfag, språk og litteratur, musikk og kunst, kan det med få justeringer få innpass i skolenes pensum.

Prosjektets mål:

1. Å fremme toleransen blant unge mennesker og skape en fredskultur; spesielt med tanke på den voksende rasismen i verden i dag og hatet mellom ulike samfunn.

2. Å opplyse unge mennesker om hvor viktig det er å vite noe om bakgrunnen og forklaringen på den skjeve utviklingen i enkelte deler av verden, spesielt i Afrika.

3. Å ta opp temaer som menneskerettigheter og betydningen av verdier som frihet og rettferdighet og ikke minst vise hvordan dette fungerer i praksis.

4. Å akseptere et alminnelig og generelt historisk ansvar.

5. Å advare mot farene ved barnearbeid, tvangsarbeid og svart arbeid og mot de økonomiske og sosiale konsekvensene dette får, som f.eks. fattigdom, underutvikling etc.

6. Å fremheve de positive sidene ved flerkulturell innflytelsene i Europa og USA med tanke på musikk, kunst, bidrag til utviklingen av verdensøkonomien og grunnlaget for nye sivilisasjoner i Karibien og i Amerika. Verden hadde ikke vært den samme uten denne mangfoldige og fargerike påvirkningen.

III. Generelle forslag til innledning

Samfunnsvitenskap:
i. Geografi: en presentasjon av slaveruten som førte Afrika nærmere Europa, Midt-Østen og Amerika

ii. Historie: en innføring av Afrikas historie; årsakene, virkemåtene og konsekvensene av slavehandel; forholdet mellom Afrika og resten av verden. En kan lett veksle mellom historiske fakta og fortellinger fra virkeligheten, fortalt av tidligere slaver, for å gjøre det mer levende og interessant for elevene.

iii. Menneskerettighetsstudier: konsept om slaveri og frihet; den generelle menneskerettighetskonvensjonen; konvensjonen om barns rettigheter; anti-slaveri konvensjonen ; emner rundt barnearbeid.

Språk, kunst og litteratur som inneholder studier av menneskerettigheter. Pensum der man tar for seg emner fra skjønnlitterære klassikere.

Musikk og kunst: moderne musikk er i stor grad påvirket av slavenes rytmer og musikalske uttrykk.

IV. Aktiviteter

besøk på muséer og utstillinger.

fremstillingen og organiseringen av utstillinger: elevene kan velge et tema som er forbundet med slavehandelen og lage en utstilling med bilder og tegninger.

gruppearbeid: elevene kan utforske et emne (for eksempel ved hjelp av Internett) og presentere arbeidet for klassen (for eksempel om opprørerne i slavekoloniene eller livet på plantasjene)

skuespill: klassen kan lage et eget skuespill, som de presenterer på slutten av skoleåret.

musikk- og danseforestillinger fremført av elevene.

samarbeid med studenter i andre deltakende land, utveksling, aktiviteter og ideer.

stiloppgaver rundt samme tema.

debatter og rollespill rundt domsavsigelser


V. Ressurser/materiale

(En liste over materiale som finnes i Norge, f. eks. filmer og bøker er vedlagt.)

Tekstbøker: det er mangel på utfyllende bøker om slaveriet og slavehandelen. Men et av hovedmålene til UNESC0s slaveruteprosjekt er å bidra til forbedringen av stoff om slavetiden, både den historiske delen og de sosiale forholdene, og å tilrettelegge materiale for skolene.

kart og plakater (gamle og moderne)

film: man kan vise dokumentarer og spillefilmer om Afrika, men handlingen må utspilles rundt temaet om slaveriet.

audio-materiale: en stor del av moderne musikk er påvirket av slavetiden (jazz, blues, gospel) .

PC (bruk av Internett oppretter kontakten/samarbeidet mellom skoler over hele verden og fungerer som et hjelpemiddel for skoleprosjekter)

tradisjonelle muntlige foredrag: hvis det er mulig, kan man benytte profesjonelle aktører som kan gjøre det mer interessant for elevene.

undervisningen kan legges opp rundt dokumenter som: de Svarte Kodene, vedtaket av loven som avskaffet slaveriet, borgerrettighetene, konvensjonen om barns rettigheter, menneskerettighetserklæringene, uavhengighetsorganisasjoner, eller biografier av fremtredende skikkelser i slaveriets historie.


VI Prosjektgjennomførelsen i norske skoler

Det står følgende i læreplanverket for grunnskole, -videregående skole og voksenopplæring:

(Opplæringen) må fremme demokrati, nasjonal identitet og internasjonal bevisshet. Opplæringens mål er å utvide barns, unges og voksnes evner til erkjennelse og opplevelse, til innlevelse, utfoldelse og deltakelse» (9.15).
« Barn og unge må både forstå moralske krav og la dem bli ledende for sin vandel. Normene som gjelder i samfunnet - i yrkesetikk, arbeidsmoral og forretningsetikk - har avgjørende innvirkning på samfunnets kvalitet....» (9.18).
«Utdanning skal ikke bare overføre lærdom - den skal også gi elevene kompetanse til å skaffe seg og vinne ny kunnskap » (s. 24).
«opplæringen må tilpasses slik at barn og unge får smak på den oppdagerglede som kan finnes både i nye ferdigheter, praktisk arbeid, forskning eller kunst....» (s.29).
«Kjennskap til fortidens hendelser og ytelser knytter menneskene sammen over tid. Historisk kunnskap utvider også erfaringene for å sette mål og velge midler i framtiden-Den (opplæringen) skal vise hvordan vår erkjennelse har grodd fram ved et langt skaperverk, som spenner over mange generasjoner og har krysset mange grenser....» (s. 39).

Læreplanen i den norske skolen er i stor grad åpen for en integrering av slaveruteprosjektet og slavehandelen i ulike fag - slavehandelen er faktisk en del av historiepensumet i 7. klasse. Et slikt tillegg i pensumet ville ikke by på problemer for lærerne, særlig hvis elevene i tillegg ble oppmuntret til å utarbeide og presentere prosjekter rundt temaet. Internett er da et passende alternativ for å samle informasjon, uten at det krever for mye av lærerens tid.


Grunnskole

7. klasse

- Historie : Dansketiden, slavehandel, kulturene europeerne møtte i Amerika, Afrika og Asia.

- Geografi : Sammenlikne landskap, ressurser og næringer i utvalgte regioner og land fra verdensdelene, ... (velg land som var involvert i slaveruten; gullkysten og betydning av det "sorte gullet" som handelsvare)

- Samfunnskunnskap : Skaffe seg oversikt over internasjonal arbeid om menneskerettigheter; søke informasjon om det arbeidet FN og andre organisasjoner gjør (presentasjon av UNESC0s slaveruteprosjekt).

- Engelsk : Arbeide med et rikt utvalg av tekster fra ulike tidsepoker f.eks. Tom Sawyer (eller Uncle Tom's Cabin), arbeide med ulike temaer fra fortid og nåtid som historiske hendelser og kjente personer, ha kontakt med mennesker i andre land, gjøre seg kjent med litteraturen fra engelsktalende land (for eksempel St-Croix).

- Musikk : Få oppleve og delta i sang og dans fra andre kulturer og andre land for eksempel afroamerikanske musikktradisjoner.

- Heimkunnskap : Arbeide med ulike matvarer fra andre land
(for eksempel Afrika, Karibia).

8. klasse

- Historie : Lære om sammenhenger mellom ideer og krav bak den amerikanske fridomskampen, den franske revolusjonen og den norske grunnloven (sammenligne med for eksempel "The Black Codes, Slave Codes, frihet og likhet konsepter").

- Samfunnskunnskap : Gjøre seg kjent med og drøfte retter og plikter for barn og unge (innføring om barne-og tvangsarbeid, konvensjon om barns rettigheter).

- Engelsk : samme som 7. klasse (brevveksling med ungdom fra St. Croix, St-Thomas, eller Ghana).

- Heimkunnskap : Planlegge og gjennomføre bordsete til hverdag og fest, lage mat fra andre land, få kjennskap til andre kulturers festtradisjoner (for eksempel Kwanzaa, en afrikansk/amerikansk feiring).


9. klasse

. Samfunnskunnskap : Arbeide med problemstillinger knyttet til ~-rasisme/antirasisme (læren om toleranse; hvordan kan slaveri være årsak til rasisme ).

. Engelsk : Arbeide med et rikt og variert utvalg av tekster bl.a. taler av f.eks. Martin Luther King (eller fredspris tale av Mandels) , arbeide med kultur og samfunnsforhold i engelsktalende land.

I musikk : Bli kjent med musikk av sentrale komponister og utøvere i afroamerikansk musikk-tradisjon som rock og jazz, og hvordan denne har nedfelt seg i norsk og samisk musikkultur.

. Heimkunnskap : samme som i 8. klasse

10. klasse

- Historie : Sammenligne utvikling i to regioner i Afrika, .~sia eller Sør-Amerika med to regioner i Nord-Amerika eller Nest-Europa med vekt på forhold som har skapt variasjoner i samfunnsutviklingen på ulike steder i verden.

- Geografi : Gjøre seg kjent med hoveddrag ved og ulike syn på den globale økonomien, det internasjonal handelsmønsteret og den internasjonale arbeidsdelingen (for eksempel slaverutene)

- Kunst og håndverk : søke informasjon om ulike kulturers samtidskunst og utforske hvordan kunst, kunsthåndverk og håndverkstradisjoner har utviklet seg og danner grunnlag for nyere former og uttrykk

- Engelsk : Arbeide med sangtekster f eks jazz, blues, negro spirituals...

- Musikk : Lære om grunnleggende trekk ved utviklingen av ulike musikkformer gjennom tidene i sosiale, kulturelle og historiske sammenhenger.

- Heimkunnskap

samme som i 8. klasse
Videregående opplæring

På videregående har man muligheten til diskutere og gå mye dypere inn i temaet tross det stramme programmet, f. eks. innen språkfag: man kunne velge en bok som knytter historien opp mot temaet rundt slaveriet. Som nevnt tidligere kunne de fleste temaene bli brukt til prosjektoppgaver for elevene.

Arkitektur og omgivelser
(Sammenligning av byggemetoder for festningsanlegg i kolonier og i Europa; bruk av forskjellig byggemateriell, for eksempel korall.)

Biologi (Sammenligne forskjellige teorier av arvelighet, raser og forsvar av slaveri.)


Drama
(Skuespill basert på historier fra slavetiden.)

Fysikk
(Seil, krefter, meteorologi, energi.)

Geografi
Ha kunnskap om kart og kartfremstilling.
Forstå de geografiske mønstre som dannes av handel og samferdsel.
Ha kunnskap om den tredje verden og nord-sør-forholdet og om hvordan nord-sør-problemene kan løses.
(Den transatlantiske slavehandelen og grunnlaget for trekanthandelen, og de konsekvensene dette har hatt for Afrikas utvikling).

Helse- og sosialfag
(Ernæring, transportforhold for slaver i slaveskip; levevilkår på plantasjer.)

Historie
(Slaveri og slavehandelen er temaer man lærer om i 7 Klasse, men man lærer ikke om hvordan dette sentrale temaet har påvirket mennesker helt fram til vår tid, de forferdelige konsekvensene dette har hatt, f.eks. underutvikling og rasisme. Dette er noe elevene i den videregående skolen kan arbeide med. Slaveriet og slavehandelen kan virke fjernt for nordmenn flest, men dette er noe man i aller høyeste grad kan knytte til norsk historie. Slavehandelen er en tragedie som angår afrikanere, amerikanere og ikke minst europeere.)


Kjemi
(Sukker produksjon)

Kunst- og kulturhistorie
(Amerikanske og europeiske kunstnere har hentet inspirasjon fra afrikansk kultur og kunst, gjennom slaveriet og kolonialismen, for eksempel Picasso.)

Matematikk (Datasamling, statistikk for eksempel antall afrikanere transportert på slaveskip og frafallsprosenter.)

Mediekunnskap
(Filmer om slaveriet.)

Musikk, dans, drama

Musikk
Kunne bruke ulike musikalske uttrykksformer som kilde til opplevelse.
Ha god innsikt i forståelse for kulturarvens betydning for det moderne mennesket.
(Jazz og andre musikkstiler som har sitt opphav fra slavetiden eller generelt hvordan man kan spore dagens moderne musikk tilbake til slavetiden.)

Politisk idéhistorie
(Slavehandelens plass i den politiske ideologien fra 17-og 1800-tallet.)

Reklame
(Forestillinger om hvordan afrikanere ble markedsført i slave- og kolonitiden.)

Religion og etikk
(Slaveriet og slavehandelen kan drøftes i religion- og etikksammenheng, for eksempel var argumentene for slaveri ofte basert på at de svarte var ikke-kristne og derfor sjelløse.)


Rettslære
(for eksempel Amistad saken.)

Samfunnskunnskap Menneskerettigheter. (Slaveriet krenket menneskerettigheter som for eksempel frihet, rettferdighet, likhet, toleranse, verdighet, etc. Andre temaer fra moderne slaveri kan også være relevante her.)


Sjøfartsfag Kjenne til skipsfartens historie, tradisjoner og egenart. (Slaveskipet Fredensborg, som forliste i 1768 langs kysten av Arendal, er det best dokumenterte slaveskipet som er lokalisert og kunne brukes som studieobjekt.)

Språk :

Engelsk Ha oversiktskunnskap om den engelskspråklige verden. Ha grundig kunnskap om sosiale og kulturelle forhold i samfunn der engelsk blir brukt. (Ha kunnskap om USAs og Storbritannias kulturelle, økonomiske, sosiale og politiske forhold, og om skikker og verdisyn; tekstene skal omhandle bl.a. internasjonalt samkvem og etiske spørsmål.) (Man kan ikke diskutere det amerikanske samfunnet uten å komme inn på slaveriet. Storbritannia har også en omfattende historie innenfor slavehandelen og rundt spørsmålet om avskaffelsen av slaveriet. Litteratur fra afrikanske/amerikanske og karibiske forfattere eller utdrag fra slavefortellinger kan brukes.)

Språk B & C (for eksempel fransk og spansk)
Ha kunnskap om utvalgte hendelser og personer i språkområdets historie.
(Både Frankrike og Spania har satt stort preg på slavehandelen og bøker rundt temaet om slaveriet kan fåes på begge språk.)


Økologi
(Regnskog.)

Økonomi
(Kan Afrikas underutvikling skyldes slaveriet?)


Dette var et forslag om hvordan slaverute-prosjektet kan fremheves og drøftes i norske skoler på nesten alle nivåer. Vi er sikker på at norske lærere har flere ideer for å gjennomføre temaet, og vi ber dere om å sende oss forslag for integrering i vår lærerveiledning på internett. Kilden skal nevnes.

Vi har samlet forskjellig informasjon om slaveri (bøker, filmer, en tidstabell over hendelser i slaverihistorien, i tillegg til en liste over websider som kan konsulteres for ytterligere opplysninger. Lister skal I oppdateres regelmessig.

Vi håper at dette vil være nyttig for dere og venter på forslag og kommentarer.

TST Main Page
GMdata Home
Norwegian Main Page
Slavetrade Main
Mail me for comments!
Comments, etc.
Home_but.jpg - 1987 Bytes
Saltdal upper sec.
Visited by:
Home_but.jpg - 1987 Bytes
Saltdal v.g. skole