Dictionary
Thesaurus

Improve your vocabulary: Government
Constitution
Grunnloven står i sentrum av amerikansk politikk.


Executive
Grunnlovsfedrene kalte lederen for den utøvende makten: president.


Legislature
I USA er det kongressen som er den lovgivende makt


Census
Det blir tatt en folketelling hvert tiende år


Presidential
Kongressen må godkjenne mange av presidentens utnevnelser hvert år.


Veto(-ing)
President Bush la ned veto mot lovgivning som kunne bedre de sosiale forholdene for fattige Chicanos i Texas.


Feature
Høyesterett er en interessant side ved amerikansk styresett.


Interpret
Høyesterett blir ofte oppfordret til å fortolke grunnloven


Amendments
De første ti tilleggene til grunnloven ble ratifisert i 1791, og de kalles 'The Bill of Rights'


The System of Checks and Balances
Maktfordelingsprinsippet i USA kalles ofte for ... ?


Judiciary
Høyesterett er det viktigste elementet i den dømmende makten ('domsmakten')


Coalition
En koalisjonsregjering består av representanter fra to eller flere partier noe som vanligvis gir flertall i nasjonalforsamlingen


Legislative
Kongressen, som består av Senatet og Representantenes Hus, har den lovgivende makt i USA


Constitutional
Høyesterett avgjør i saker som har konstitusjonell betydning


Supreme Court
Presidenten utpeker dommerne i Høyesterett


Roosevelt
Franklin D. Roosevelt var en av de største presidentene USA noengang har hatt


Congressional
Demokratene har ikke tapt terreng i valgene til Kongressen (Kongressvalgene)


Campaigning
Det å være politiker i USA innebærer mye valgkamp


Convention
Både demokratene og republikanerne holder nasjonale valgmøter


Registrate
Dersom du ønsker å stemme, må du registrere deg (som velger)


Differentiate
Noen velgere skjelner omhyggelig mellom de forskjellige valgene


Credibility
Kvinner har større troverdighet enn menn i mange saker


Pressure
Ønsket om å holde seg populære legger stort press på politikere


Lobbying
Lobbyvirksomhet er svært viktig i amerikansk politikk


Approval
Mange av presidentens utnevnelser må ha senatets godkjenning/samtykke


Federal
Skolene mottar ikke mye penger fra føderale kilder


Confederacy
En konføderasjon innebærer mer desentralisering av makt enn en føderasjon


Crucial
Utdanning er et avgjørende spørsmål / en avgjørende sak


The Bill of Rights
De første ti tilleggene (til grunnloven) kalles ....


Secretary of State
Utenriksministeren i BusH sin administrasjon heter Colin Powell


Impeach(ment)
Under Watergate etterforskningen, også kjent som Watergate-skandalen, ble president Nixon nesten stilt for riksrett.


From: "The Declaration of Independence"
Vi anser disse sannheter for å være selvsagte; at alle men(nesker) er skapt like; at de er utrustet av sin Skaper med visse uavhendelige rettigheter; at blant disse (rettighetene) er liv, frihet og jakten på lykken; at for å sikre disse rettighetene er det blant mennesker opprettet regjeringer som henter/får sine maktmidler fra samtykket til de som blir styrt (borgerne).
(upresis oversettelse fra Uavhengighetserklæringen - skriv den korrekt på engelsk - dere kan det utenat!)

Copyright © Gm SystemutviklingPlease visit our sponsors.
Click Here to Visit our Sponsor...

... og som internett-tilbyder bruker vi:

Din bredbåndleverandør i Indre-Salten