Mål 1 Forståelse av muntlig engelsk

Eleven skal utvikle gode ferdigheter i å forstå ulike former for muntlig språk, fra det uformelle til det mer formelle.

Hovedmomenter
Eleven skal

 • 1a kunne forstå dagligtale om allmenne emner
 • 1b kunne forstå hovedinnholdet i et lengre innlegg, også når faguttrykk fra egen studieretning benyttes
 • 1c kunne forstå en muntlig gitt instruksjon
 • 1d kunne hente relevant informasjon fra en muntlig kilde etter ulike behov
 • 1e kunne forstå talerens holdning og intensjon


Mål 2 Forståelse av skriftlig engelsk

Eleven skal utvikle gode ferdigheter i å forstå ulike typer engelske tekster, alt etter tekstens art og struktur og formålet med lesingen.

Hovedmomenter
Eleven skal

 • 2a kunne forstå skriftlige framstillinger om allmenne emner
 • 2b kunne forstå hovedinnholdet av faglige tekster som er typiske for studieretningen, for eksempel artikler, arbeidsbeskrivelser, bruksanvisninger, instruksjonshefter
 • 2c kunne forstå sentrale fagtekster i detalj
 • 2d kunne hente ut relevant informasjon fra en tekst etter ulike behov
 • 2e kunne forstå tekstens budskap og særtrekk


Mål 3 Bruk av muntlig engelsk

Eleven skal opparbeide gode ferdigheter i å kommunisere muntlig i ulike situasjoner, og skal kunne avpasse språkbruken etter situasjonen.

Hovedmomenter
Eleven skal

 • 3a kunne mestre vanlige former for kommunikasjon, som samtale og formidling knyttet til samfunns- og yrkesliv
 • 3b kunne uttrykke og grunngi egne holdninger og meninger naturlig og greit i samtaler og diskusjoner
 • 3c kunne gi en sammenhengende muntlig framstilling av et emne, for eksempel presentere et saksforhold eller en opplevelse
 • 3d kunne formidle en del sentrale sider ved norsk kultur


Mål 4 Bruk av skriftlig engelsk

Eleven skal opparbeide gode ferdigheter i å kommunisere skriftlig, alt etter formålet med skrivingen og hensynet til mottakeren.

Hovedmomenter
Eleven skal

 • 4a kunne ta skriftlige notater, for eksempel skrive stikkord fra muntlige og skriftlige kilder og referere hovedinnholdet i skrevne tekster, foredrag, forelesninger osv.
 • 4b kunne uttrykke og grunngi egne holdninger og meninger skriftlig
 • 4c kunne skrive ulike typer tekst, som f.eks. fortelling, formelt brev, søknad, rapport, sammenhengende resonnement


Mål 5 Den engelskspråklige verden

Eleven skal ha noe kunnskap om engelskspråklig litteratur og emner fra samfunns- og kulturlivet i engelskspråklige land.

Hovedmomenter
Eleven skal

- 5a

 1. ha oversiktskunnskap om den engelskspråklige verden
 2. ha kunnskap om historiske og geografiske forhold i USA
 3. ha kunnskap om samfunnsforhold og sosiale forhold, skikker og verdisyn i USA
 4. ha kunnskap om utdanning, arbeid, næringsliv og miljø i USA
 5. kunne gjengi og drøfte innholdet i minst to noveller eller utdrag fra et skuespill, lest eller sett
- 5b
 1. ha kunnskap om engelsk som internasjonalt språk
 2. ha kunnskap om historiske og geografiske forhold i Storbritannia
 3. ha kunnskap om samfunnsforhold og sosiale forhold, skikker og verdisyn i Storbritannia
 4. ha kunnskap om utdanning, arbeid, næringsliv og miljø i Storbritannia
 5. kunne gjengi og drøfte innholdet av et litterært verk


Mål 6 Engelsk knyttet til den enkelte studieretningen

Eleven skal kunne forstå og bruke engelsk (Mål 1-4) i sammenhenger som er relevante for studieretningen.

Hovedmomenter
Eleven skal

 • 6a kunne forstå og bruke engelsk om faglige og tverrfaglige emner på det årstrinn og i den studieretning der eleven befinner seg
 • 6b kunne forstå og bruke engelsk om spesialiserte faglige emner på det årstrinn og i den studieretning der eleven befinner seg


TST Main Page
GMdata Home