Tradisjonalisme vs modernisme

Europeisk kultur og litteratur ble dominert av to hovedtendenser i tidsrommet fra århundreskiftet fram til andre verdenskrig.
Tradisjonalistene videreførte generelt sett de litterære og kunstneriske tradisjonene fra tidligere århundre.
Modernistene, derimot, ønsket å vise den meningsløsheten og fremmedgjøringen de så i det moderne samfunnet gjennom sine kunstneriske uttrykk.

Tradisjonalistene innen samtlige kunstneriske og litterære sjangre hadde generelt sett svært lite til overs for de nye modernistiske tankene. Der tradisjonalistene ønsket å holde på vedtatte normer og regler for kunst og litteratur, brøt modernistene fullstendig med det etablerte.
I Norge opplevde vi ikke denne konflikten mellom de to grupperingene i særlig grad før etter andre verdenskrig. Det modernistiske miljøet her til lands var lite før krigen, og de langt fleste arbeidet innenfor tradisjonalistiske rammer.
Først etter krigen brøt modernismen for alvor gjennom her i landet, og spenningen mellom tradisjonalistene og modernistene økte vesentlig.
I dette avsnittet er målet kun å gi en meget generell, tabellarisk beskrivelse av de ulike holdningene innenfor de to hovedretningene.


TradisjonalismeModernisme
Relativt positivt forhold til modernitetenNegativt forhold til moderniteten. Mistillit til det moderne samfunnet
Benytter tradisjonelle metoderBryter fullt og helt med tradisjonell kunst- og litteraturformidling. Eksperimenterer med form og innhold
Prosalitteraturen inneholder episk realisme, skildrer ytre handlinger og forhold, ofte kronologisk Skildrer indre forhold og har ofte brudd i kronologi, setningsoppbygging og tegnsetting
Lyrikken følger gamle, tradisjonelle regler for bundet form og konkret innhold. Ofte sentrallyrikk. Bryter bevisst med alle tradisjonelle regler for rim, rytme og struktur, og benytter ukonvensjonelle assosiasjonsgivende bilder
Dramaet er en relativt realistisk framstilling av en eller flere konkrete problemstillingerSymboltung handling med stor vekt på indre prosesser som fantasi og drøm
Musikken er melodiøs, harmonisk og tonal (bygger på en syvtonersskala med grunntone) Atonal musikk: musikk som ikke gir en klar følelse av grunntone eller toneart (Mer info her)
Billedkunsten søker å etterlikne og framstille virkeligheten så ekte som muligModernistisk kunst fjerner seg fra den konkrete virkeligheten og kunstverkene framstår oftest som svært abstrakte

oppdatert 12.09.2018