Oppgaver

Oppgaver (uferdig)
 1. Kunstoppgave

  Finn to malerier fra to ulike ismer som du liker. Her er to gallerier du kan besøke:
  Yale University Art Gallery.
  Museo Reina Sofia i Madrid

  Ellers anbefales det å gå til avsnittene om de ulike ismene og velge 'Google-bilder' i lenkesamlingen nederst.

  For hvert av de valgte bildene skal du oppgi hvilken isme maleriet representer, kunstnerens navn, maleriets tittel og når det er malt.
  Deretter gir du en kort beskrivelse av verket (100 ord)
  Pass på at du får med viktige sider ved stil, innhold, komposisjon, fargebruk, om det inneholder realistiske bilder, om det er fullstendig abstrakt, eller om det er en slags kombinasjon (for eksempel ved å framstille realistiske bilder på en abstrakt, urealistisk måte)

  Skriv så rundt 100 ord om hvorfor du valgte akkurat dette verket.
  Var det fordi du likte det, og i så fall hvorfor.
  Var det vakkert, interessant, meningsløst, forferdelig, appellerende, innbydende, latterlig, assosiasjonsgivende?

  Skriv deretter 100 ord om hva du lærte om verket ved å søke etter informasjon online.
  Pass på at informasjonen du bruker, kommer fra troverdige kilder.
  Hvilken sjanger tilhører det?
  Hvilken historisk sammenheng kan du sette det inn i?
  Finnes det relevant informasjon som kan gjøre det lettere for en iakttaker å forstå verket bedre?

  Avslutningsvis skal du skrive omlag 200 ord om hvilke sider ved de to verkene som er spesielt karakteristiske for de ismene du mener de primært tilhører.
  Dersom du mener å se innflytelse fra andre ismer også, bør du ta dette med i tolkningen.

  Omtalen av de to verkene kan leveres skriftlig, muntlig, eller som del av et fordypningsemne om modernismen.
  I forbindelse med det sistnevnte, kan du se bort fra ordbegrensningen og velge det omfanget som er naturlig for helheten.

 2. Slipp modernisten i deg løs :)

  Velg ett, eller flere, av ismene og lag ditt eget kunstverk.
  Du kan male, tegne, bruke pc'en, komponere musikk, osv. til å utforme et modernistisk verk.
  Når verket er ferdig, skal du presentere det for klassen og redegjøre for de ulike modernistiske særtrekkene.
  Du skal også presisere hvilket/hvilke isme(r) verket viser og hvilken mening det enkelte særtrekket har for helhetsforståelsen.

  Målet her er ikke å produsere verdens flotteste kunstverk, men å utvikle en forståelse for hva modernismen og dens ismer innebærer.
  Slipp fantasien løs og samarbeid gjerne med andre om ideer og arbeidsmetoder.

 3. Oppgaver fra tekstene:

 4. Spørsmål:
  1. Modernismen var generelt sett en motreaksjon på moderniteten. Redegjør for bakgrunnen for dette, og gi noen historiske og samfunnsmessige begrunnelser.
  2. Gi noen eksempler på modernismens brudd med tradisjonelle litterære uttrykksformer og forklar hva man ønsket å oppnå.
  3. Modernismen er et samlebegrep for en rekke ulike 'ismer' Hva er det alle disse ismene har til felles?
  4. Hvordan utviklet modernismen seg i Norge? Hva var årsakene til at vi fikk denne særskilte utviklingen her til lands?
  5. Hva var impresjonismen? Kan du gi noen eksempler fra norsk litteratur?
  6. Redegjør for de sentrale tankene i symbolismen. Gi eksempler på norske forfattere og kunstnere som var påvirket av symbolistiske ideer.
  7. Hvem var Sigmund Freud? På hvilken måte påvirket han kunst og kultur, og da spesielt surrealismen?
  8. Hva er forskjellen på symbolisme og ekspresjonisme?
  9. Gi noen eksempler på ekspresjonistiske kunstuttrykk. Forklar!
  10. Hvem var Pablo Picasso? Hvilken isme er han spesielt knyttet til?
  11. Hva heter Picassos trolig mest kjente verk?
   Hva er motivet for dette verket?
   Hvor kan du se verket?
  12. Hvilke av ismene som er tatt med her, mener du har hatt størst innflytelse på litteraturen? Forklar!
  13. Hva var bakgrunnen for framveksten av dadaismen? Kan du finne moderne eksempler på dadaistisk innflytelse?
  14. Redegjør for de grunnleggende tankene i surrealismen. Finn eksempler på surrealistiske innslag i dagens samfunn.
  15. Noter deg det du oppfatter som de aller viktigste ulikhetene mellom tradisjonalisme og modernisme.


 5. Fordypningsoppgave/særemne:
  1. Presenter et representativt utvalg modernistiske tekster.
   Tekstene skal kort vise den historiske utviklingen av modernismen fram mot første verdenskrig, samt eksemplifisere sentrale sider ved utviklingen i Norge videre fram mot 1960-tallet.


 6. oppdatert 20.10.2015