Ekspresjonismen

Kort oppsummering:
  • Impresjonisme: Kunstnerne ønsket å gjengi utvalgte, sentrale inntrykk de fikk utenfra. Utviklet seg først innen malerkunsten (Claude Monet)

  • Symbolisme: Kunstnerne beveget seg innover i menneskesinnet, inn i det man kan kalle underbevisstheten, for å finne og symbolisere de ubevisste ideene/kreftene som er grunnleggende for det vi sanser. Utviklet seg først innen litteraturen (Charles Baudelaire)

  • Ekspresjonisme: Kunstnernes inntrykk behandles og farges av underbevisstheten. Deretter uttrykkes disse fargete inntrykkene kunstnerisk

"Skrik" av Edvard Munch er et godt eksempel på ekspresjonismens uttrykksform.
Angst, skrekk og redsel uttrykker Munchs indre følelser.
Her uttrykker han disse følelsene både i form av prosalyrikk og som maleri.
Du finner et mer detaljert bilde og noen kommentarer på denne siden.

Jeg gikk bortover veien med to
venner –
Solen gikk ned
Himmelen ble plutselig blod
og jeg følte som et pust av vemod
Jeg stanset
lente meg til gjerdet
trett til døden
Over den blåsvarte fjord og by
lå skyer af dryppende, rykende
blod
Mine venner gikk videre og jeg stod
igjen i angst med et åpent sår
i mitt bryst.
Et stort skrik
gikk gjennom naturen.
Klikk for større bilde

"Skrik" av Edvard Munch(1893) - Ekspresjonisme i form av prosalyrikk og maleri - Klikk på bildet for kommentarer
Ekspresjonismen innledet modernismen på slutten av 1800-tallet. I Norge finner vi både litterære og kunstneriske uttrykk for dette i nyromantikken

Knut Hamsun og Sigbjørn Obstfelder skrev både ekspressiv prosa og lyrikk, og Edvard Munch var vår største ekspresjonistiske kunstner.
Det ble sagt om Obstfelder at han var en 'lyrikkens Munch'. Du kan studere likhetstrekkene mellom Munchs maleri "Skrik" og Obstfelders dikt "Byen" på denne siden.

Ekspresjonismen bygde på impresjonisme og symbolisme. Man ville benytte individuelle inntrykk til å gi uttrykk for (express) følelser og sinnsstemninger. Ekspresjonistisk kunst og litteratur er ofte svært bilderik og preget av et gjennomført brudd med tradisjonelle kunstuttrykk.

I litteraturen, som i kunsten for øvrig, skulle den ytre virkeligheten uttrykkes slik dikterens indre følelser oppfattet den. For å kunne uttrykke slike sterke følelser måtte man skape et kortfattet og konsentrert språk. Dette prøvde man å oppnå ved å eksperimentere med setningsoppbyggingen (syntaksen), bildebruken, og språklig nytenkning.
Ekspresjonistene var lite opptatt av tradisjonelle emner som individuelle konflikter og rene miljøskildringer. For dem var det generelt menneskelige hovedsaken. Allmengyldige, vesentlige problemstillinger sto sentralt, og grensen mellom ytre, konkrete inntrykk og de sjelelige reaksjonene disse skapte, ble visket ut i kunsten og litteraturen de uttrykte.
Man påpeker gjerne at ekspresjonistene uttrykker fremmedgjøring, uro og livsangst både gjennom litteratur og andre kunstformer. Her er det viktig å understreke at ekspresjonistene like gjerne kunne gi uttrykk for positive følelser som for eksempel livsglede, gleden over å være til. Den sosiale utviklingen i siste halvdel av 1800-tallet og den første verdenskrigen drepte i stor grad denne lysere siden ved ekspresjonistiske kunstuttrykk.

I de følgende avsnittene skal vi se hvorledes ekspresjonismen og symbolismen utvikles i ulike retninger, noen abstrakte, og noen ganske så nonfigurative.
Disse ulike modernistiske 'ismene' skal vi se nærmere på nedenfor. Enkelte av retningene utviklet seg primært innenfor andre kunstformer enn litteraturen, men generelt sett utgjør også modernistisk prosa, og særlig lyrikken, i høy grad en sentral del av den modernistiske bølgen som skylte over Europa fra fra slutten av 1800-tallet fram til midten av 1900-tallet.

Kort oppsummering:
  • Ekspresjonistene ønsker å uttrykke sin 'indre virkelighet', ofte et indre preget av angst, uro og fremmedgjøring

  • Impresjonistene foret kreftene i underbevisstheten med utvalgte inntrykk utenfra

  • Fra symbolismen hentet ekspresjonismen tanken om at virkeligheten er relativ - den oppleves ulikt av det enkelte individ

  • I underbevisstheten bearbeides ubevisste, individuelle krefter som ekspresjonistene gir uttrykk for gjennom sine kunstuttrykk

  • Ekspresjonistene gir gjerne uttrykk for sterke sinnsbevegelser

  • I økende grad ble disse uttrykkene preget av angst, fremmedgjøring og uroNyttige lenker:

oppdatert 10.09.2018