Eventyr - 20 flervalgspørsmål


1. Hvilke hovedgrupper deler vi eventyrene inn i?

Dyreeventyr, de egentlige eventyr, helteeventyr
De egentlige eventyr, novelleeventyr, skjemteeventyr
Dyreeventyr, de egentlige eventyr, skjemteeventyr
Skjemteeventyr, de egentlige eventyr, kunsteventyr

2. Hvilke undergrupper finner vi i hovedgruppen "de egentlige eventyr" ?

Under-eventyr, legendeeventyr, novelleeventyr
Dyreeventyr, novelleeventyr, legendeeventyr
Under-eventyr, skjemteeventyr, legendeeventyr
Under-eventyr, novelleeventyr, skjemteeventyr

3. Hvilken gruppe har mye til felles med 'under-eventyrene', men mangler helt eller delvis det overnaturlige aspektet?

Dyreeventyr
Legendeeventyr
Helteeventyr
Novelleeventyr

4. Hvilken eventyrgruppe er det som i særlig grad kan ha en politisk/sosial tendens (særlig) rettet mot lokale myndigheter og øvrighetspersoner?

Under-eventyr
Skjemteeventyr
Legendeeventyr
Novelleeventyr

5. Hva menes med "de episke lovene" i eventyret?

Lovene om hvilke sosiale normer som kunne aksepteres i eventyrene
Lovene om den lyriske oppbyggingen av eventyrene
Lovene om hvem som kunne framsi eventyrene, og når dette skulle skje
Lovene om hvorledes fortellingen burde organiseres

6. Hva menes med innledningsloven?

Loven om at kun de hendelsene og personene som er helt nødvendige, skal være med
Loven om at det kun skal være to aktive personer i samme "scene"
Loven om at det er den siste av flere hendelser som er den viktigste
Loven om at tilhørerne skal føres fra det vanlige liv inn i eventyrverdenen i det eventyret starter

7. Hva menes med loven om handlingen?

Loven om at tilhørerne skal føres fra det vanlige liv inn i eventyrverdenen i det eventyret starter
Loven om at kun de hendelsene og personene som er helt nødvendige, skal være med
Loven om at det er den siste av flere hendelser som er den viktigste
Loven om at det kun skal være to aktive personer i samme "scene"

8. Hva menes med den sceniske totallsloven?

Loven om at to personer kan bli fremstilt så godt som identisk
Loven om at ulikheten ofte blir understreket mellom to personer som opptrer samtidig
Loven om at det kun skal være to aktive personer i samme "scene"
Loven om at det er den siste av flere hendelser som er den viktigste

9. Hva menes med motsetningsloven?

Loven om at ulikheten ofte blir understreket mellom to personer som opptrer samtidig
Loven om at det kun skal være to aktive personer i samme "scene"
Loven om at det er den siste av flere hendelser som er den viktigste
Loven om at to personer kan bli fremstilt så godt som identisk

10. Hva menes med loven om bakvekt?

Loven om at det kun skal være to aktive personer i samme "scene"
Loven om at ulikheten ofte blir understreket mellom to personer som opptrer samtidig
Loven om at eventyret skal avsluttes med en tilbakeføring fra eventyrverdenen til det virkelige liv
Loven om at det er den siste av flere hendelser som er den viktigste

11. Hva menes med tvillingloven?

Loven om at det er den siste av flere hendelser som er den viktigste
Loven om at det kun skal være to aktive personer i samme "scene"
Loven om at to personer kan bli fremstilt så godt som identisk
Loven om at ulikheten ofte blir understreket mellom to personer som opptrer samtidig

12. Hva menes med avslutnings- eller hvileloven?

Loven om at to personer kan bli fremstilt så godt som identisk
Loven om at det kun skal være to aktive personer i samme "scene"
Loven om at det er den siste av flere hendelser som er den viktigste
Loven om at eventyret skal avsluttes med en tilbakeføring fra eventyrverdenen til det virkelige liv

13. Hva menes med Vladimir Propps strukturalistiske tilnærmingsmåte?

En modell over hvilke sosiale normer som kunne aksepteres i eventyrene
En oppsplitting av eventyrene i en fastlagt rekke små moduler eller funksjoner
En oversikt over den lyriske strukturen i eventyrene
En organisering av hvem som kunne framsi eventyrene, og når dette skulle skje

14. Greimas eventyranalyse bygger på:

en oppsplitting av eventyret i små, faste moduler eller funksjoner?
forholdet mellom eventyrfortelleren og tilhørerne?
den syntaktiske strukturen i eventyrene?
forholdene mellom personene i eventyret?

15. Hvilke 6 grunnleggende roller finner vi i Greimas modell?

Giver, objekt, transportør, subjekt, hjelper(e), motstander(e)
Giver, objekt, mottaker, subjekt, hjelper(e), motstander(e)
Giver, objekt, mottaker, subjekt, resipient, motstander(e)
Giver, objekt, mottaker, subjekt, hjelper(e), gjenstand(er)

16. Hvem er helten i "Kvitebjørn Kong Valemon"?

Prinsen
Kongen
Prinsessen
Kvitebjørnen

17. Hvilke fire magiske hjelpemidler får helten i "Kvitebjørn Kong Valemon"?

Støvler, gullsaks, kam, stålklør
Sverd, gullsaks, flaske, stålklør
Gullsaks, kam, duk, stålklør
Gullsaks, flaske, duk, stålklør

18. Hva gjorde trollkjerringa i "Kvitebjørn Kong Valemon" for å sjekke om prinsen sov?

Stakk en nål gjennom hånden hans
Stakk en nål gjennom armen hans
Stakk en nål gjennom benet hans
Stakk en nål gjennom nesen hans

19. Hvilke to typer objekter manipulerer Vårherre med i de to små eventyrene du har lest under "Vårherre og St. Peder på vandring"?

Sverd og steiner
Fuglunger og klær
Klær og steiner
Sko og fuglunger

20. Eventyrenes funksjon var å:

Underholde, skape drømmer, vise normer og opprettholde samfunnsformen
Underholde, skape drømmer, vise normer og endre samfunnsformen
Underholde, skape drømmer, mane til opprør og endre samfunnsformen
Underholde, motivere til utvandring, vise normer og endre samfunnsformen