Siden fungerer ikke! Her er lenke til ny side, som også er tilrettelagt for mobil!

Sagn - 15 flervalgspørsmål


1. Hvilke hovedgrupper deler vi sagnene inn i?

Overnaturlige (mytiske) sagn, hamløpersagn, opphavssagn
Overnaturlige (mytiske) sagn, historiske sagn, vandresagn
Overnaturlige (mytiske) sagn, historiske sagn, opphavssagn
Overnaturlige (mytiske) sagn, vandresagn, opphavssagn

2. Hva er et memorat ?

Et sagn fortelleren husker uten skriftlige hjelpemidler
En historie fra langt tilbake som er overlevert gjennom mange slektsledd
En gammel historie som fortelleren endrer etter eget forgodtbefinnende
En fortelling om en nylig opplevd personlig opplevelse, dvs. nytt og yngre stoff

3. Hva er den viktigste forskjellen mellom eventyr og sagn?

Sagnene er knyttet til folketroen, mens eventyrene gjør krav på å være basert på sanne hendelser
Eventyrene er knyttet til folketroen, mens sagnene gjør krav på å være basert på sanne hendelser
Sagnene er ofte samfunnskritiske, mens eventyrene aldri har sosial/politisk brodd
Sagnene gir en eksakt skildring av virkelige historiske hendelser. Eventyrene er ren fantasi

4. Historiske sagn kan vi dele inn i to undergrupper. Hvilke?

Rikshistoriske sagna og vandresagn
Overnaturlige sagn og opphavssagn
Rikshistoriske sagn og bygdehistoriske sagn
Opphavssagn og vandresagn

5. Hva menes egentlig med vandresagn?

Fortelleren vandrer rundt ildstedet for at alle skal få høre
Sagna vandrer fra munn til munn opp gjennom historien
Sagnene ble gjerne fortalt mens folk vandret fra gård til gård etter arbeid
Det episke innholdet kan vandre over lange avstander. Selve innpakningen tilpasses lokale forhold

6. Hva skjer som regel i forbindelse med sjelevandring i sagna?

Sjelen kunne frigjøre seg fra kroppen og leve sitt eget liv for så å vende tilbake til kroppen
Sjelen forlater kroppen for godt og havner i himmelen eller i helvete
Sjelen forlater kroppen når døden inntreffer og tar bolig i et nytt legeme (reinkarnasjon)
Sjelen vandrer fra sted til sted for å finne en skjult skatt, eller for å løse en oppgave

7. Hva er en hamløper?

En person som går fra gård til gård og forteller sagn og eventyr
En person som løper hjem ('hám' er gammelengelsk for 'heim')
En person uten sjel
En forvandlet person

8. Hva var ei mare?

Ei hoppe (hest)
En forvandlet kvinne
Tangbeltet i strandlinja der sjødraugen bodde
Synet av sjødraugen når du var i havsnød

9. Hvordan ser huldra ut?

Omtrent som mennesker, men med trollnese og hale
Omtrent som mennesker, men med hale og øyne som tinntallerkner
Omtrent som mennesker, men med hale og hodet under armen
Omtrent som mennesker, men med hale og evnen til å gjøre seg usynlige

10. Hvor er det særlig at folketroen har gitt seg utslag i historier om (sjø)draugen?

Langs hele kysten fra Svinesund til Varangerfjorden
Kyststrekningen Oslo - Kristiansand
Kyststrekningen nordvestlandet - Varangerfjorden
Kyststrekningen Stavanger - Varangerfjorden

11. Hva innebar et møte med draugen?

Overlevering av hjelpemidler som kunne gi eventyrlig fiske
Kontakt med slektninger som hadde blitt borte på sjøen
Muligheten til å vinne seg gods og gull
Et varsel om storm og forlis, død og elendighet

12. Hvilken oppgave er det Petter Dass påtar seg i sagnet om "Petter Dass og Hinmannen"?

Han skal reise til Christiania for å vie kronprinsen
Han skal reise til København for å holde en preken
Han skal bringe vievann til et forhekset par
Han skal målbinde djevelen selv

13. Hva slags sagn finner vi stort sett i "Kvernsagn"?

Overnaturlige sagn
Historiske sagn
Rikshistoriske sagn
Opphavssagn

14. Hva forkledte 'stallo' seg som i sagnet 'Julestallo'?

En ulv
Et reinsdyr
Sola
Månen

15. Hva ønsket 'stallo'?

Å forvandle familien til hamløpere
Å forvandle familien til reinsdyr
Å drepe familien
Å ødelegge for reindriften til familien

Copyright © Gm Systemutvikling