Oppdatert: 06.09.19

Analyse og tolkning

Hva er forskjellen?

1. Analysemaler som hjelpemiddel

Disse analysemalene er kun et hjelpemiddel for deg i analysearbeidet!
Du kan bruke malene til å skape struktur i arbeidet ditt, men du må ikke forholde deg til samtlige punkter i de enkelte malene når du arbeider med en spesiell tekst. Mange av punktene i malene vil svært ofte være lite relevante for nettopp de tekstene du skal arbeide med. De punktene hopper du bare over.
Bruk malene som en idebank, og plukk ut de punktene som du helt klart ser er vesentlige for den aktuelle teksten din.
Skal du tolke en tekst, noe som er det vanligste, kan du skrive en utmerket besvarelse uten å bruke 'mal' i det hele tatt. Både mht. analyse og tolkning er følelsen av å forstå tema/budskap alltid det viktigste.

2. Analyse og tolkning

Hva er egentlig forskjellen på analyse og tolkning?
I en analyse skal man finne ut hvilke metoder og 'grep' forfatteren har valgt å benytte seg av - bevisst eller ubevisst. Det dreier seg altså om å løse opp helheten i en tekst i mindre 'deler'. Her vil en analysemal kunne være svært nyttig.
Pass imidlertid på at ikke en eventuell besvarelse kun blir en oppramsing av hver for seg mindre interessante enkeltopplysninger. Det at du f.eks. finner rytme- og/eller rimbrudd i et ellers regelmessig oppbygget dikt, en plutselig konsentrasjon av allitterasjoner (bokstavrim), og så videre, er mindre interessant dersom du kun kommenterer det uten å forklare hvilken rolle dette spiller for totalforståelsen av verket. Du må altså forklare hvordan de enkelte momentene er med på å løfte fram temaet/budskapet.

Et tvilsomt eksempel kan kanskje være morsekoden: ...---... (3x korte / 3x lange / 3x korte)
Er det sentrale at man har hørt tre korte + tre lange + tre korte lyder som er hovedpoenget her?
Eller er det absolutt viktigste at man skjønner at dette innebærer at noen er i stor nød og fare?

Skal man forklare hva man har registrert, kan man forsøke å klargjøre forskjellen på korte og lange morselyder. Vi kan nevne at vi har en regelmessig oppbygging av lydsett med ulik lengde, at de ulike settene med lyder står for ulike bokstaver, og så videre. I de fleste situasjoner vil en slik analyse være fullstendig meningsløs (og i dette tilfellet livstruende)
Det er tolkningen av lydsekvensene som er det helt sentrale. Alle som kjenner til morsesystemet, vet at lydsekvensene ovenfor betyr SOS, som igjen betyr at mennesker er i stor nød og trenger hjelp umiddelbart!
Slik sett er eksemplet overførbart til det du skal levere når du skal forholde deg til en tekst.
En oppramsing av konkret informasjon er verdiløs dersom du ikke makter å sette dette inn i en forståelse av teksten.

Hva forteller det om din forståelse av tema og budskap når du skriver at diktet er uregelmessig oppbygd, at det mangler rim og rytme, at det har allitterasjoner her og der, osv. osv. ???
Ingenting!
Du MÅ relatere slike forhold til det DU mener er tekstens tema/budskap, og du må vise hvorledes alt dette er med på å 'gi et trøkk' til tolkningen-

Dette litt spesielle eksemplet bringer oss over på 'tolkning'

I en tolkning skal man primært prøve å vise på hvilken måte de enkelte 'delene' har betydning for verket som helhet, og hvorledes de er med på å bygge opp en helhetlig forståelse av verket hos leseren.
Tolkningsprosessen skal hjelpe deg fram til å forstå hva som er verkets tema og evt. budskap. Dette bygger på din forståelse av tekstens form, struktur, innhold og dine egne livserfaringer. En tolkning vil derfor alltid være subjektiv!
Men - Husk at en god tolkning må bygge direkte på selve teksten og vise til hva det er i teksten som gjør nettopp din tolkning sannsynlig. Dersom du kun blir bedt om å tolke en tekst, kan du altså ha et mer avslappet forhold til analysemalen, men allikevel er det lurt å ha den i tankene. Som nevnt ovenfor vil den kunne tjene som et godt hjelpemiddel til å trene deg til å strukturere besvarelsen din, samt gi deg gode ideer om sider ved teksten som er viktige for temaforståelsen.
Slike ideer bør du absolutt vektlegge i arbeidet med tolkningen.


3. Malen som 'Kokebok'

Hvordan kan analysemalene brukes?
Det vanligste er å bruke den som en tradisjonell huskeliste
En bestemt mal kan selvsagt skrives ut og brukes som en vanlig bokbasert ressurs.
Det er kanskje særlig aktuelt når man arbeider individuelt hjemme og på skolen.

4. Malene som basis for gruppearbeid

Den aktuelle malen limes inn i en egnet editor, gjerne kopiert inn i flere dokumenter dersom det er mange studenter/grupper.
Jeg bruker Google Docs.
Elevene vet at kommentarene til de ulike punktene i malen skal skrives slik at de henger naturlig sammen.
Både elevene i gruppen og lærer samarbeider i samme dokument (besvarelsen).
I og med at dette er nettbasert, kan man arbeide samtidig i dokumentet.
Læreren kan dermed kommentere det elevene gjør underveis i prosessen og svare på spørsmål.
Elevene i gruppen fordeler vanligvis arbeidet seg imellom basert på punktene i malen.
De kan da arbeide med sine punkter samtidig som de andre i samme dokument.
Det er moro å se hvorledes malen etter hvert eser ut med tekst til å ende opp som en fullverdig besvarelse.

Dersom du har full metodefrihet i undervisningen din, fungerer slike opplegg fint.oppdatert 06.09.19
Page visited 36590 times
Totalt:
11.769.282  visitors

Dette nettstedet er organisert av VGSkole.no som en ressursbase for elever i videregående skole
This site is designed and created by VGSkole.no for educational purposes


KontaktinfoNy bok!


Forfatter og bok
Bakgrunnsstoff