The UNESCO Transatlantic Slave Trade project Please visit our sponsors.
Click Here to Visit our Sponsor
The UNESCO Transatlantic Slave Trade project
l = Tjukk 'l'
i = Palatalisering
- - - Råde - - -

Time - Årdal - Gimsøy - Lom
Utskrift
Skjema
Åppi ås'n ligger 'e en gål såm hetter Hauen. Mann på gårn var gammæl. Han hadde drevi i skauen å høgd temmer i lag med guttæne sine hele høst'n, fer han velle bygge ny låve på gårn. E veke etter jul sku'n kjøre himm temmere såm lå åppi lia. De var fint slaeføre. Da 'n var kåmmen fram, bynte 'n å lesse på. Fer vær gang han la på en ståkk, sa'n te hest'n : «Drar 'u denn (ståkk'n), så drar 'u væll denn æu.» Ståkkæne var tonge såm sten, så te slutt græidde'tte hest'n å dra lasse, kan du veta. Da bynte mann å velte tå ståkkæne, den ene etter den are, å fer vær ståkk sa'n: «Drar 'u 'tte denn, så drar 'u 'tte denn heller.» Så kjørte'n himm tåmmrepa. På væien møtte'n kjærringa å e tå småjentene. Døm hadde vært i buttiken å handla. «Årre har 'u temmere henn?» spørte jentongen. «Næi, de får væra de samma me bygginga i år,» sa mann; « hest'n greide'nte å dra himm temmere, ske jæ si dår.»

Kilde: "Språket vårt før og nå" - Gyldendal


Målføretrekk
Eksempler i målføret
Kommentar + utbredelse
Jamvektsmål
Jamning
veta - væra / lesse - velte (jamvekt)
veta - væra (tiljamning)
Kløyvd infinitiv uten apokope
Kun svak tiljamning
Sørlige områder av Østlandet
Tjukk-l l - jul
l kommer av 'garðr' på norrønt, der 'rð' blir tjukk-l i dette målføret
i 'jul' har historisk 'l' gåt til tjukk-l her
Tjukk-l både for historisk 'l' og gammelnorsk 'rð'
Følger i grove trekk grensene for jamvekt i Sør.Norge, men går helt opp til og med Rana i Nordland for begge variantene, og opp til Hamarøy i Nordland for historisk 'l'
Palatalisering Ingen Ingen palatalisering
Vi befinner oss altså sør for en linje som strekker seg fra Nord-Hordaland nordover til Jotunheimen, sørover til Hønefoss og østover til Sverige forbi sørenden av Mjøsa
Apokope Ingen Ingen apokope
Målføret ligger følgelig langt unna sentraene for apokope (Trøndelag/Salten)
Monoftongering høst - sten - ene - tåmmrepa
(Diftongering= haust - stein - eine - tåmmreipa
Forholdsvis gjennomført monoftongering
Dette plasserer målføret ganske tett opp mot svenskegrensen i øst
P,T,K til B,D,G Ingen Manglende overgang fra ustemte til stemte plosiver utelukker Sørlandskysten/sørligste delen av Vestlandet
Skarre-r Ingen Utelukker Sørlandet og Sør-Vestlandet til nord for Bergen
Svarabhakti-vokal Ingen Ingen eksempler på at 'r' i bøyningsendelsene har falt bort mens 'bindevokalen' er beholdt.
Dette utelukker store deler av Vestlandet, Vest-Telemark og Indre Agder
Gammelnorsk "hv-" vær (gang)
ellers: kvar
Enkel v-lyd for gammelnorsk 'hv-' finner vi kun i den sør-østlige delen av Østlandet. Grovt sett ligger dette området innenfor en linje trukket rett vestover fra svenskegrensen mot sørenden av Mjøsa, derfra til Hurum sør-vest for Oslo, og så langs hele østsiden av Oslofjorden til svenskegrensen ved Svinesund.
Målføret vårt befinner seg altså innenfor denne linja.
Pers. pronomen jæ (1. pers. ent.) Østlige deler av Østlandet fra Svinesund helt opp til de nordligste deler av Østerdalen
Nektingsform greide'nte : ente/inte
Her er det litt forvirrende med:
greidde'tte
i samme utdraget. Vi konsentrerer oss imidlertid om 'ente/inte)
'ente/inte' finner vi i vikværske dialekter og i distriktene nordover til sørenden av Mjøsa. Derfra svakt sørøstover mot svenskegrensen
Sterke hunkj.substantiv best. form kjærringa/bygginga valign="top" Sterke hunkjønnsord med annen endelse enn -a finner vi i områdene fom. Lesja og Dovre sørvestover til rett sør for Sognefjorden og sør-sørvestover nesten til Lindesnes. Dette har ingen betydning for vårt målføre.
Svake hunkj.substantiv best.form ...som lå åppi lia Svake hunkjønsord med annen endelse enn -a finner vi stort sett langs kysten fra Hamarøy i Nordland tom. Jæren. Unntak er deler av Trøndelag og Sogn og Fjordane. Dette har følgelig ingen betydning for vårt målføre.
Dativ Ingen Dette kommer jeg tilbake til i august/september


Spørsmål til lærer:

*Navnet ditt:

Klasse / kurs:

Status:

*Din e-mail:

*Lærerens e-mail ( fylles ut!!!):

*Spørsmål:

Home (frames) | Start | Index | Slave Route (frames) | Search | E-Mail | ICQ |

© Layout GM Systemutvikling