Ordbok - Nynorskkurs
          

Nynorsk oversettelse - Romantikken

Oversettelse bokmål -> nynorsk


 1. Etter at unionen med Danmark ble oppløst i 1814, begynte nasjonale tanker å gjøre seg stadig

 2. sterkere gjeldende. I 1819 utlyste Selskapet for Norges Vel en konkurranse om den beste nasjonal-

 3. sangen. Bjerregaard vant konkurransen med "Sønner av Norge", en sang som senere har fått

 4. karakteristikken kraftpatriotisk på seg. Skriftspråket på den tiden var rent dansk, og dansk kultur var

 5. helt dominerende i de øvre lagene av befolkningen. Men en sentral tanke i den nye nasjonalismen

 6. som bredte seg over Europa, var at en nasjon også måtte ha en egen nasjonal kultur. Mange mente

 7. derfor at det var nødvendig å bryte med den danske kulturen og bygge på den norske folkekulturen.

 8. Fra 1830 gjorde bøndene seg sterkt gjeldende i politikken. De hadde da fått en sterk gruppe på

 9. Stortinget, og fram til 1887 førte de en hard kamp mot embetsmennene for å få mer å si politisk.

 10. Bøndene selv var lite opptatt av kulturelle spørsmål og var heller skeptiske til alt snakket om det

 11. nasjonale. Men menn som Henrik Wergeland og Ivar Aasen mente det var en sammenheng mellom

 12. politikk og kultur. Skulle bøndene få mer å si politisk, måtte de kunne benytte sitt eget språk både

 13. i skrift og tale, og de måtte ha tiltro til sitt eget kulturgrunnlag, den norske bondekulturen.

 14. I Tyskland hadde de nasjonalistiske strømningene ført til nasjonalsvermeri. I England derimot hadde

 15. denne nasjonalitetsfølelsen vekket en virkelighetsnær interesse for engelsk natur, folkeliv og

 16. samfunnsforhold. Med utgangspunkt i det skillet den danske litteraturkritikeren Georg Brandes

 17. mente fantes mellom engelsk og tysk romantikk, kan vi snakke om en radikal romantikk og en

 18. konservativ romantikk. Brandes mente også at det samme skillet var tydelig i norsk litteratur i disse

 19. årene. 1800-tallet er det århundret da borgerskapet vant den politiske makten i de fleste landene i

 20. Vest-Europa. Det var en kamp om politisk, økonomisk og kulturell frihet for borgerskapet, og

 21. den ideologien som er knyttet til denne kampen, kaller vi liberalisme. Det ble stilt krav om menings-,

 22. tros- og ytringsfrihet (menneskerettighetene). Staten eller kirken skulle ikke ha rett til å avgjøre hva

 23. den enkelte skulle tro og mene. Og det var de økonomisk velbergete som skulle ha rett til å ta del i

 24. det politiske livet. Dette er kjernepunktene i den politiske realismen på første del av 1800-tallet.

 25. På grunn av den fullstendige dominansen dansk språk og kultur hadde på denne tiden, ble den

 26. kulturelle nasjonalismen viktig her i landet. Når vi hadde greid å sikre oss større politisk selv-

 27. stendighet, mente mange det var viktig å vise at vi virkelig var en nasjon, med en egen kultur og et

 28. eget språk. Litteratur og annen kunst fikk på den måten en nasjonsbyggende funksjon.

Dette nettstedet er organisert av VGSkole.no som en ressursbase for elever i videregående skole
This site is designed and created by VGSkole.no for educational purposes


KontaktinfoTilbud!!! Fri roaming i Europa - Bruk telefonen til alt - også utenfor Norge!