Saksgangen i forbindelse med vedtak av en ny lov:

En av Stortingets viktigste oppgaver er å vedta lover. Det er regjeringen som setter fram forslag til en lov, og den får hjelp fra det departementet saken tilhører.
Lovforslaget blir sendt ut på høring, der parter som blir berørt av loven, får uttale seg.
Etter en ny runde i departementet kan regjeringen legge forslaget fram for Stortinget, der det behandles i en stortingskomité før det sendes til avstemning.
Lovforslag skal behandles grundig. Derfor deler Stortinget seg i to avdelinger, Odelstinget og Lagtinget.
Odelstinget, som består av tre fjerdedeler av Stortinget, debatterer forslaget, og hvis det blir flertall for det, sendes forslaget videre til Lagtinget.
Hvis det godkjennes i Lagtinget også, blir det oversendt Kongen i statsråd, det vil si det møtet regjeringen har med kongen hver fredag. Rent formelt skal nemlig loven undertegnes av både kongen og en statsråd.
Dersom lovforslaget ikke passerer lagtinget, blir det sendt tilbake til odelstinget for ny behandling.

Primærkilde: Samfun.net (Asch.)