The UNESCO Transatlantic Slave Trade project Please visit our sponsors.
Click Here to Visit our Sponsor
The UNESCO Transatlantic Slave Trade project - Fredensborg

Norrønt videregående kurs

  Generelle fonologiske regler
 1. Fonologisk u-omlyd ("yngre u-omlyd")
 2. Progressiv konsonantassimilasjon
 3. Regressiv konsonantassimilasjon
 4. Konsonantforkorting
 5. Konsonantforlenging
 6. Kontraksjon
 7. Bortfall av /j/
 8. Bortfall av /v/
 9. Bortfall av konsonant
 10. Trykkforskyving ved hiatus (vokalsammenstøt)

 11. Morfo-fonologiske regler
 12. Utlydsherding av /d/ og /ng/
 13. Regressiv konsonantassimilasjon
 14. Morfo-fonologisk i-omlyd
 15. Bortfall av trykklett vokal i avledningssuffiks
 16. Bortfall av /i/ i bestemt form av substantivet
 17. Segmentering av /t/ til /tst/

 18. Morfologiske regler
 19. Morfologisk i-omlyd
 20. Morfologisk u-omlyd
 21. J-innskudd
 22. V-innskudd

Regelinndelingen ovenfor er basert på kap. 6 i "Grunnbok i norrønt språk" av Odd Einar Haugen.
Haugen gir en grundig innføring i de ulike reglene, og jeg vil bare legge inn kommentarer til spørsmål dere sender meg etter å ha lest kapitlet.


© Jon K. Møller
Index | Start | Slave Route (frames) | Search | E-Mail | ICQ | Home (frames)