Symbolismen
  • Impresjonisme: Kunstnerne ønsket å gjengi utvalgte, sentrale inntrykk de fikk utenfra. Utviklet seg først innen malerkunsten (Claude Monet)
  • Symbolisme: Kunstnerne beveget seg innover i menneskesinnet, inn i det man kan kalle underbevisstheten, for å finne de ubevisste ideene/kreftene som er grunnleggende for det vi sanser. Utviklet seg først innen litteraturen (Charles Baudelaire)
Gjennom kunsten skulle man søke å uttrykke de ubevisste ideene/kreftene som lå under den ytre sanseverden, det vil si den 'virkeligheten' som vi tror vi oppfatter. Dette gjorde man ved å stimulere til intuisjon og følelser ved en konsentrert bruk av grunnleggende symboler.
Det som styrer virkelighetsoppfattelsen, er krefter i det enkelte menneskets underbevissthet.
Den måten enkeltmenneskene oppfatter den samme ytre virkeligheten på, varierer derfor fra individ til individ. Oppfattelsen av virkeligheten er altså individuell.
Den symbolistiske kunstens fremste mål var å uttrykke de underbevisste kreftene som man mente skjulte seg bak den 'virkeligheten' vi mener vi opplever. Dette gjorde kunstnerne og forfatterne ved å synliggjøre de underbevisste kreftene gjennom symboler.

Symbolistene konsentrerte seg altså om å gjengi det de oppfattet som den indre virkeligheten framfor den ytre.
De rettet ikke oppmerksomheten mot den ytre verden, men mot det de oppfattet som enkeltindividets indre virkelighet.

Klikk for større bilde

'The death of the gravedigger' av Carlos Schwabe visiualiserer symbolismens hovedmotiver.
Død og engler, nysnø og den dramatiske poseringen av symbolladete skikkelser uttrykker symbolistenes ønske om å framstille helt sentrale indre sider ved vårt sjeleliv.

Bilde med kommentarer
I maleriet Graverens død (1900) av Carlos Schwabe (til høyre) finner vi mange sentrale symboler: Død, engler, snø, framstillingen av skikkelsene, osv.
Temaet er 'døden', og gjennom Scwabes bruk av symboler kan vi få innsikt i hvorledes kreftene i hans ubevisste indre forestiller seg den.
Du får en noe grundigere innføring i Graverens død her.

Symbolistene hevdet at tradisjonelle kunstuttrykk ikke maktet å blottlegge denne indre virkeligheten, og symbolistene brøt følgelig med disse.
Ved å konsentrere seg om symboler som de mente var sentrale for enkeltmenneskenes indre sjeleliv, ville kunstnerne skape en forbindelse mellom kunsten og den egentlige, indre virkeligheten.
Gjennom symbolske uttrykk for sentrale krefter i menneskenes underbevissthet kunne man synliggjøre disse grunnleggende sidene ved menneskesinnet.
Symbolistene hevdet at kunsten skulle presentere absolutt sannhet. Dette kunne bare bli billedliggjort indirekte når man ønsket å skildre sentrale indre forestillinger. Derfor uttrykte de seg gjennomført metaforisk og gav utvalgte indre bilder stor symbolsk betydning.
I Graverens død har Schwabe gitt uttrykk for sine indre bilder om 'døden' gjennom de symbolene du finner i maleriet.

Disse symbolene må iakttakeren selv fortolke, noe som både stiller store krav til den enkelte og også skaper store tolkningsrom. Det vil si at ulike mennesker kan komme fram til ulike, individuelle fortolkninger. De inntrykkene den enkelte får ved å studere maleriet, er naturlig nok avhengig av drivkreftene i sin egen underbevissthet.
Dette gjelder i like stor grad litteratur som malerkunst. Nå kan du altså gi en god forklaring på hvorfor samme tekst kan bli tolket ulikt av forskjellige mennesker!
Objektiv beskrivelse er umulig da vi alle oppfatter og fortolker verden ulikt. Det vil ganske enkelt si at virkeligheten - eller sannheten - er relativ.
Dette er en helt sentral side ved symbolismen som peker fram mot modernismen.

Her kan det være greit å repetere stoffet om 'konnotasjoner', 'denotasjoner' og 'assosiasjoner'.

Den franske dikteren Charles Baudelaire var opphavsmannen til symbolismen.
Han utga i 1857 diktsamlingen Det ondes blomster (Les Fleurs du mal), som la grunnlaget for symbolismen. Mennesket vandrer "gjennom skoger av symboler", skriver han der. Disse "skogene" i menneskenes sinn ønsket Baudelaire å vise gjennom sine dikt.
Diktsamlingen til Baudelaire innebar klare brudd med tradisjonelle uttrykksformer. I tillegg skrev han om temaer som var sterkt tabubelagte i samtiden. Død, seksualitet, perversjoner, rusforherligelse, osv. var temaer som sterkt provoserte, og som førte til at deler av diktsamlingen ble forbudt.
Her er et lite eksempel på Baudelaires diktning: Berus dere

Nyromantikken i Norge på 1890-tallet var sterkt preget av symbolisme, både litterært og kunstnerisk. Munch, Obstfelder, Krag og Hamsun hentet alle inspirasjon og impulser fra symbolismen.
I de første ti-årene av det 20. århundret presenterte psykologen Sigmund Freud sine vitenskaplige verk om menneskenes underbevissthet. Her finner vi en systematisert gjennomgang av de ubevisste sinnskreftene som symbolistene arbeidet for å synliggjøre gjennom sine symbolske kunstuttrykk.

Sammen med impresjonismen pekte symbolismen framover mot den modernistiske tradisjonen. Den skjøt for alvor fart i 1890-årene og eksploderte etter utbruddet av den første verdenskrigen.

Kort oppsummering:
  • Symbolistene ønsker å visualisere/synliggjøre menneskenes 'indre virkelighet'

  • Dette gjør de ved å konsentrere seg om utvalgte, sentrale symboler på fundamentale krefter i menneskets indre sinn

  • Tradisjonelle kunstuttrykk var uegnet til å visualisere/synliggjøre dette. Symbolistene brøt derfor med tradisjonelle uttrykksformer (realismen-naturalismen)

  • Symbolistenes frie vers viser klart fram mot modernismen.

  • Oppfatningen om at virkeligheten oppfattes ulikt av ulike mennesker, det vil si at virkelighetsoppfatningen er relativ, er også et modernistisk trekk.

  • Symbolistenes lyriske prosa peker fram mot Hamsun (og Tarjei Vesaas, m.fl.)

  • Symbolismens lyriske subjektivitet, brudd med tradisjonell lyrikk og prosa og dypdykk i enkeltindividets sinn la grunnlaget for nyromantikken.

Her finner du diverse kunst funnet med et Googlesøk på symbolisme
Som du ser, er det svært mange kjente malerier representert her!

oppdatert 15.10.2015