The UNESCO Transatlantic Slave Trade project Please visit our sponsors.
Click Here to Visit our Sponsor
The UNESCO Transatlantic Slave Trade project

© Jon K. Møller
Norrønt språk: Verb

Må kunnes
Bør kunnes
Artig å kunne

Organisering

Norrøne verb deles grovt sett inn i to hovedgrupper :

 • Svake (regelmessige) verb: Fire konjugasjoner, eller 'klasser', som igjen har diverse s.k. stammer, dvs. underklasser
 • Sterke (uregelmessige) verb: Seks klasser som omfatter de 'ordinære' verbene + en gruppe reduplikasjonsverb + de såkalte preterito-presentiske verbene


Sentrale begrep

 • Dental: Lyd som produseres ved at fortungen presses opp mot fortennene (dentes) i overmunnen
 • Dentalsuffiks: Endestavelse som inneholder en dental (d/t/ð/þ)
 • Vokalskifte: Ved å endre kvaliteten på rotvokalen vises tidsforskjell.
  (moderne norsk: Synge - sang - sunget)
  Vokalskifte blir også ofte kalt 'avlyd'
  NB! Bland ikke vokalskifte/avlyd sammen med 'omlyd', som er noe helt annet.


Verb generelt:

Når du skal bestemme et verb, bør du kunne bøye det,
samt forklare hvordan verb generelt sett er organisert i:
Form - Vanligvis kun aktiv (passiv lages ved omskriving)
Modalitet - Indikativ, konjunktiv (se under) og imperativ
Tid - Presens og preteritum
Tall - Entall og flertall
Svake og sterke verb

Konjunktiv: Uttrykker vanligvis et ønske, en oppfordring, tvil, antatt mulighet.
(dvs. at man f.eks. antar at noe kan være tilfelle, uttrykker en hypotetisk (tenkt) situasjon, gir uttrykk for en ønsket situasjon, eller oppfordrer noen til å prøve og utføre et eller annet)
Dere som leser tysk, er spesialister på konjunktiv!
Den eneste konjunktiven dere møter i tekstene jeg har lagt ut, finner dere i "Håkon Jarls død". Konjunktiven "yrði" står i linje 5 (på min skjerm). Den er lett å finne, da den er rødmarkert.

Hva trur du ligger bak bruken av konjunktiv i dette tilfellet?

"yrði" er preteritum konjunktiv av det sterke verbet "verða"
Verbet står i 3. person entall - Hvorfor?


SVAKE VERB I NORRØNT:

 1. Har dentalsuffiks i preteritum
 2. Mangler vokalskifte (avlyd)
Vi har 4 klasser svake verb:

ó-klassen kalla kallaða kallaðr Urnordisk'ó' har utviklet seg til 'a' (evt, 'e' ved i-omlyd
ja-klassen verja varða varðr Alle ja-verb er kortstavete.
Alle har i-omlyd i infinitiv og presens
ija-klassen kenna
eyða
kenda
eydda
kendr
eyddr
Alle ija-verb har lang rotstavelse, og samtlige har i-omlyd i alle former
é-klassen duga dugða dugat Få i antall. De fleste er kortstavete og intransitive
Perfektum partisipp finnes kun i nøytrum
Mangler omlyd

NB! Hafa - hefir - hafða - hafðr
Hører til é-klassen, men har i-omlyd i presens
Lær dere dette, da 'hafa' er et av de aller vanligste verbene i norrønt.


STERKE VERB I NORRØNT

 • Mangler dentalsuffiks i preteritum
 • Har vokalskifte (avlyd)
Vi har 6 'vanlige' klasser sterke verb + reduplikasjonsverb og preterito-presentiske verb

Klassene 1-6 :

1 drífa dreif drifinn Infinitiv med lang 'í'
Preteritum med 'ei'
Perfektum partisipp med kort 'i'
2 brjóta braut brotinn Infinitiv med brytning eller 'u'
Preteritum med 'au'
Perfektum partisipp med 'o'
3 bresta
detta
verða
brast
datt
varð
brostinn
dottin
orðinn
Infinitiv med kort 'e' etterfulgt av konsonantgruppe
(eventuelt med assimilasjon)
Preteritum med 'a'
Perfektum partisipp med 'o' eller 'u'
4 bera bar borinn Infinitiv med kort 'e' etterfulgt av enkel konsonant
(oftest en 'l', 'r' eller nasal)
Preteritum med 'a'
Perfektum partisipp med 'o'
5 gefa gaf gefinn Infinitiv med kort 'e' etterfulgt av enkelt konsonant som IKKE er 'l', 'r' eller nasal
Preteritum med 'a'
Perfektum partisipp med 'e'
6 fara
taka
fór
tók
farinn
tekinn
Infinitiv med kort 'a'
Preteritum med 'ó'
Perfektum partisipp med 'a' eller 'e'

NB! Merk spesielt:

Spinna - spann - spunninn Klasse 3 verb som har fått 'e' hevet til 'i' pga. nærliggende nasal
Andre eks. er: Finna, binda, svimma, etc.
Koma - kom - kominn Klasse 4 verb som har fått labialisering (lepperunding) pga. den nærliggende labialiserte 'W' i den gamle formen'kweman'.
To andre eks, er : Sofa, troða
Vera - var - verit/voret Klasse 5 verb som pga. den enkle 'r' (likvid) burde være i klasse 4. Den gamle formen av 'vera' var imidlertid 'ves/za - og dermed altså klasse 5
Perfektum partisipp av 'vera' ble kun brukt i nøytrum - altså 'verit'
I siste halvdel av 1200-tallet ble formen 'voret' tatt i bruk, forløperen til dagens nynorsk partisipp 'vore'
Sjá - sá - sénn Klasse 5 verb som kommer fra *sehanan
*sehanan har vært utsatt for synkope og brytning.
Utviklingen har trolig gått slik :
*sehanan -> seha -> sjá
Mange steder har man ikke hatt brytning, noe som kun har resultert i formen 'se'


REDUPLIKASJONSVERB

Disse verbene har hatt to stavelser i preteritum entall i urnordisk, mens alle andre sterke verb hadde enstavelsesfonner.
Alle reduplikasjonsverb har samme avlydstrinn (dvs. vokalkvalitet) i infinitiv/presens og perfektum partisipp. I mange tilfelle svarer denne rotvokalen til vokalen i preteritum entall i de sterke verbalklassene 1-3.

1 heita hét heitinn Infinitiven svarer til 'ei' : preteritumsvokalen i kl. 1 sterke verb
2 auka jók aukinn Infinitiven svarer til 'au' : preteritumsvokalen i kl. 2 sterke verb
3 halda helt haldinn Infinitiven svarer til 'a' : preteritumsvokalen i kl. 3 sterke verb
4 blása blés blásinn Intet spesielt
5 róa rera róinn Intet spesielt


PRETERITO-PRESENTISKE VERB

Som navnet antyder, har disse verbenes presens form av et sterkt preteritum. De viktigste verbene i gruppen er bøyd under i infinitiv - presens (l.pers. entall) - preteritum - perf.partisipp

Kl. Infinitiv Presens: 1.pers. ent. Preteritum Perf. partisipp
1 vita veit vissa vitaðr
3 unna (elske)
kunna
ann
kann
unna
kunna
unnat
kunnat
4 skulu
munu
skal
mun
skylda
munda

(monne, ville)
5 mega (formå) mátta mátt

Merk spesielt at de modale hjelpeverbene kunne/skulle befinner seg her. Det er forklaringen på hvorfor de får fortidsform i presens også på moderne norsk (å kunne - kan / å skulle - skal)

Som fargekodingen viser blir det ikke forventet at dere skal kunne de to sistnevnte gruppene i detalj. Jeg har tatt dem med for å gi et mer fullstendig bilde av verbalsystemet på norrønt. Dere bør kjenne til at de eksisterer, og forstå bakgrunnen for navnene på gruppene.

Ghana - Norway - Trinidad&Tobago
Home (frames) | Start | Index | Slave Route (frames) | Search | E-Mail | ICQ |