Ressurser, næringsliv og bosetning

Organisert av VGSkole


 1. Hva legger vi i begrepet ressurs?
  Hvilke forutsetninger må være til stede for at en naturforekomst kan betegnes som en ressurs?


 2. Forklar hva som menes med
  • materialressurser og energiressurser
  • Fornybare og betinget fornybare ressurser
  • grønne ressurser
  • lagerressurser
  • bærekraftig utvikling


 3. Hvordan deler man vanligvis inn i sektorer?
  Hva er karakteristisk for hver sektor?


 4. Hvordan har næringsstrukturen endret seg i Norge fra 1900 til i dag?

 5. Hvilke faktorer danner naturgrunnlaget for jordbruket?
  Hvilke andre forhold enn naturgrunnlaget har betydning for hva den enkelte bonde
  produserer?


 6. Hvilke jordbruksregioner har vi i Norge?
  Nevn de typiske trekkene ved hver av disse regionene.


 7. Gi en beskrivelse av hvordan skogressursene er fordelt i Norge.
  Hva er årsakene til den ujevne fordelingen?


 8. Hva kan være årsaken til at så mange arter av planter og dyr i skogen er truet av
  utryddelse?
  Hva mener vi med 'rødlisten for plante- og dyrearter'?


 9. Nevn noen grunner til at Norge er blant de største fiskerinasjonene i verden. Forklar!

 10. Hvilke arter er de viktigste i den norske fiskerinæringen?

 11. Hva var bakgrunnen for innføring av fangstkvoter i fiskeriene?
  Hvordan har man kontroll med uttaket av fisk nasjonalt og internasjonalt?
  Gi et eksempel på en truet fiskeressurs i Norge, og forklar hvordan den ble reddet.


 12. Hva er økonomiske soner?

 13. På hvilke måter står Norge i en særstilling med hensyn til energiproduksjon?

 14. Nevn noen miljøkonsekvenser knyttet til vassdragsutbygging. Forklar!

 15. Skriv ned noen momenter om hva olje- og gassvirksomheten betyr for Norge.

 16. Hvilke miljøkonsekvenser er knyttet til olje- og gassutvinning?

 17. Hvor mye forurenser Norge egentlig? Les denne artikkelen i Aftenposten (24.11.2011)
  og bruk den som grunnlag for svaret ditt.


 18. Hvilke faktorer ligger til grunn for lokaliseringen av den kraftkrevende industrien?
  Hvordan har dette endret seg?


 19. Forklar hva vi mener med begrepene sentrale funksjoner og sentralstedshierarki?
  Gi eksempler på sentrale funksjoner vi finner på mindre nettsteder, på større
  tettsteder og i store byer.


 20. Hva betyr 'urban' og 'rural'? Hva mener vi med 'urbanisering'

Dette nettstedet er organisert av VGSkole.no som en ressursbase for elever i videregående skole
This site is designed and created by VGSkole.no for educational purposes


Kontaktinfo

Ny bok!

Klikk for info...