Hydrologi - Fysisk geografi for GeofagX/1

Oppgavene er organisert av VGSkole


 1. Hva er hydrologi?

 2. Hvilke vannmagasiner inngår i vannets kretsløp?

 3. Hva menes med vannets oppholdstid i et vannmagasin? Hvordan regner vi det ut?

 4. Hva er forskjellen på transpirasjon og evapotranspirasjon?

 5. Hva menes med nedbørfeltet for et vassdrag?

 6. Hva menes med vannbalansen i et nedbørfelt?

 7. Hvorfor finner vi de største nedbørfeltene på Østlandet og i Finnmark?

 8. Hva menes med begrepene 'vannføring' og 'avrenning' i en elv?

 9. Hva er et hydrogram?

 10. Forklar hvordan vi beregner middelvannføring og spesifikk avrenning per år.

 11. Hva er størst av fordampning, transpirasjon og evapotranspirasjon?

 12. Vil du bruke vannføring eller spesifikk avrenning for å sammenlikne avrenningen i
  to ulike nedbørfelt?


 13. Hva mener hydrologene med at en elv er i flom?

 14. Hva menes med flomtopp?

 15. Hvilken betydning har avrenningsforholdene for hvor raskt flomtoppen kommer og hvor
  stor den blir?


 16. Hvilke flomtyper skiller vi mellom?

 17. Hva er spesielt med avrenningen i et brevassdrag?

 18. Hvilke forhold avgjør hvor mye snøsmeltingen innvirker på vårflommen?

 19. Hva var Stor-Ofsen?

 20. Hvordan kan vi beskytte oss mot flom?

 21. Hvorfor fører regn på isbreer og snødekte flater til så store flommer?

 22. Hvilke forhold har betydning for hvor lett vann infiltrerer jorda?

 23. Hva menes med feltkapasitet og visnegrense? Hvilken forskjell er det på leir- og
  sandjord mht. dette?


 24. Hva betyr 'permeabilitet? Har sand- eller leirholdig jord størst permeabilitet? Forklar!

 25. Hvor mye ville havet stige om isen på Grønland og i Antaktis smeltet? Hva om isen
  på Nordpolen smeltet? Forklar!


 26. Hva er en isbres likevektsgrense? Hva kalles den delen av breen som ligger ovenfor
  og nedenfor grensen? Forklar!


 27. Hvilke smelteprosesser er viktigst på breene?

 28. Hvilken effekt har et høyt vanndampinnhold i lufte på bresmeltingen? Forklar!

 29. Hvorfor ligger likevektsgrensen høyere på kontinentale breer enn på breer i
  kystnære breer?


 30. Hvordan kan global oppvarming i utgangspunktet føre til større (tykkere) breer
  i Antarktis?


Dette nettstedet er organisert av VGSkole.no som en ressursbase for elever i videregående skole
This site is designed and created by VGSkole.no for educational purposes


Kontaktinfo

Ny bok!

Klikk for info...