Oppdatert: 06.09.19

Hva menes med 'drøfting'?

Hvordan gjøre det korrekt?

"Norge er en rik oljenasjon. Drøft noen spørsmål som er aktuelle i samband med utvinning og forvaltning av oljeressursene." (AF1051 – 23/5-1996)

"Tekst: "Narkotikakamp og moral" av Lars Frønsdal (Dagbladet, 2.9. 1995).
Drøft det problemet som blir tatt opp i teksten.
" (AF1051 – 23/5-1996)

De to eksempeloppgavene ovenfor viser hvorledes drøftingsoppgaver kan fortone seg.
Noen ganger blir emnet som skal drøftes, presentert direkte i oppgaveteksten, men det kan også presenteres i form av en vedlagt artikkel, et leserinnlegg, ol. Drøftingsoppgaver er en svært vanlig oppgavetype, og du bør absolutt kjenne til hvordan den skal besvares.

I en drøftingsoppgave skal du belyse en problemstilling, ett eller flere spørsmål, et hendelsesforløp, etc. fra ulike synsvinkler. Du bør sette opp en disposisjon over hvilke sider ved problemstillingen det er aktuelt å ta med, og så belyse disse fra ulike synsvinkler. På et vis kan man si at du skal føre en diskusjon med deg selv! Ofte kan det være greit å leve seg inn i tankegangen til ulike aktører omkring et problemkompleks. I den første av oppgavene ovenfor kan du f.eks. sette deg inn i rollen til en samfunnsøkonom, en lokalpolitiker, en fisker, en miljøverner, osv.

Tar du så for deg ulike sider ved "utvinning og forvaltning av oljeressursene" slik de fortoner seg for de ulike "aktørene", vil du sannsynligvis få fram høyst ulike synspunkt. Disse "synspunktene" skal du så organisere på en oversiktlig og ryddig måte i stilen din slik at en som leser besvarelsen, får tak i for- og motargumentene som kommer fram. Dette krever at du har en logisk rekkefølge på de ulike argumentene, og at du samler argumentasjon som hører naturlig sammen i samme avsnitt/seksjoner. Avsnittene bør også henge logisk sammen.

Avslutningen på en resonnerende stil vil ofte med fordel kunne skrives som en 'oppsummerende konklusjon', der du trekker en slutning ut fra den argumentasjonen du har presentert tidligere. I en del slike oppgaver blir du også bedt om å gi ditt syn på den aktuelle problemstillingen. Din personlige oppfatning bør da bygge på den argumentasjonen du har brukt i hoveddelen av besvarelsen, og være en naturlig konsekvens av denne.

Vær forsiktig med å presentere altfor bastante "egne meninger"!
Drøftingsoppgaver bør være relativt balanserte (les: objektive). Det kan fort straffe seg å "drøfte" en problemstilling en selv har et meget subjektivt forhold til. Besvarelsen kan da lett bli altfor ensidig og dermed ende opp som et politisk, ideologisk eller religiøst kampskrift.
Slikt gir dårlige karakterer :-(

Et par eksempler:
Du er et ivrig medlem av Palestinakomiteen og skal drøfte "Israels rett til selvforsvar".
Du er kristenfundamentalist og skal drøfte homofiles rett til å adoptere barn.

Det er lett å skjønne at stilforfatterne ovenfor vil kunne ha store problemer med objektiviteten, og jeg vil tro at de så absolutt burde velge en annen oppgave.oppdatert 06.09.19
Page visited