Åpne spørsmål om verb

(hovedsaklig)

Svarforslag nederst


 1. Hvordan kan vi definere begrepet 'ord'?

 2. Hva menes med 'arveord', 'lånord' og 'fremmedord'? Gi eksempler!

 3. Hva er 'sammensatte' ord?

 4. I forbindelse med orddanning kan vi benytte prefikser og suffikser. Gi noen eksempler!
  (substantiv, adjektiv, verb)


 5. Hva mener vi med et 'verb og et verbal?

 6. Forklar forskjellen på finitte og infinitte verbformer.
  Gi noen eksempler!


 7. Hva er: infinitiv?

 8. Hva er: presens?

 9. Hva er: preteritum?

 10. Hva er: presens perfektum (tidligere 'perfektum')?

 11. Hva er: perfektum partisipp?

 12. Hva er: preteritum perfektum (tidligere pluskvamperfektum)?

 13. Hva er: presens og preteritum futurum?

 14. Hva er: 'presens futurmn perfektum' og 'preteritum futurum perfektum'?

 15. Hva er: presens partisipp?

 16. Hva er 'historisk presens'? Når (hvorfor) vil vi ofte bruke det?
  Gi et eksempel på slik bruk!


 17. Hva menes med: kløyvd infinitiv?

 18. Hva menes med: å bøye 'a verbo'?

 19. Hva menes med: tidsforskyvning?

 20. Hva menes med: avlyd?

 21. Hva menes med: svake og sterke verb?

 22. Hva menes med: parverb?

 23. Hva er en passivsetning, hvorledes blir den dannet og hvorfor blir passiv ofte brukt?
  Ta utgangspunkt i et par aktivsetninger og gjør dem om til passivsetninger.
  Hva er agens i passivsetningen?


 24. Hvilke tre modi kan verbet ha?
  Beskriv dem og gi eksempler! (et modus - flere modi)
7.289.722  visitors


Dette nettstedet er organisert av VGSkole.no som en ressursbase for elever i videregående skole
This site is designed and created by VGSkole.no for educational purposes


Kontaktinfo
Tilbud!!! Fri roaming i Europa - Bruk telefonen til alt - også utenfor Norge!