Oppdatert: 09.09.19

Analysemal: Lyrisk diktning

Forslag til diktanalyse

X. En liten advarsel før du begynner - og - et eksempel (kommer)

A. Presentasjon
 1. Skriv et kort, objektivt handlingsreferat (om mulig!)
 2. Kan du ane en spesiell stemning eller følelse?
 3. Presenter temaet
 4. Er forfatteren synlig i diktet? Hvorledes henvender han/hun seg evt. til leseren?


B. Komposisjon, stil og språk
 1. Struktur
  1. Er diktet bygd opp etter et spesielt mønster?
  2. Er diktet strofisk eller ikke-strofisk?
   Finner vi brudd og/eller variasjon?
  3. Er diktet preget av ordrikdom eller ordøkonomisering?
  4. Er gjentakelse - motsetning / kontrast viktige formelementer?
  5. Hvordan avsluttes diktet?
 2. Syntaks
  1. Er diktet preget av prosasyntaks (normalsyntaks)?
  2. Finner vi brudd og / eller variasjon?
  3. Hvordan er sammenhengen mellom verselinje og periode (enjambement)?
  4. Hvilken virkning har valg av syntaks?
 3. Ordvalg (se ordvalget i sammenheng med eventuell bildebruk nedenfor)
  1. Bruker forfatteren mange ord med positiv / negativ valør?
  2. Dominerer en bestemt ordklasse?
  3. Finner vi mange konnotasjonsrike ord?
  4. Baserer viktige deler av ordvalget seg på motsetninger / kontraster?
  5. Hvilken stiltone blir skapt gjennom ordvalget?
 4. Rytme / rim / klang
  1. Er diktet rytmisk, eller har det ingen fast rytme?
  2. Finner vi brudd og / eller variasjon?
  3. Har diktet et fast rimmønster eller ikke?
   Finner vi brudd og / eller variasjon?
  4. Finner vi allitterasjon / assonans?
  5. Hvilken virkning har virkemidlene her?
 5. Bildebruk (se eventuelt bildebruk i sammenheng med ordenes konnotasjoner)
  1. Bruker forfatteren bilder?
  2. Finner vi ett samlende bilde?
  3. Finner vi motsetning / kontrast i bildebruken??
   Finner vi brudd og / eller variasjon?
  4. Er en bestemt type bilde viktigere enn andre?
   (symbol/metafor/sammenlikning/besjeling/personifikasjon)
  5. Hvordan kan vi tolke bildene?


C. Konklusjon
 1. Oppsummer temaet for diktet
 2. Forteller temaet noe om et bestemt livssyn?
 3. Finner vi et budskap i diktet?
 4. Finner vi en sammenheng mellom diktets tema, skrivemåte, holdning og:
  1. forfatterens øvrige produksjon<
  2. en spesiell litterær tradisjon / litterær retning
  3. den perioden diktet er skrevet ioppdatert 09.09.19
Page visited 19284 times
Totalt:
11.769.343  visitors

Dette nettstedet er organisert av VGSkole.no som en ressursbase for elever i videregående skole
This site is designed and created by VGSkole.no for educational purposes


KontaktinfoNy bok!


Forfatter og bok
Bakgrunnsstoff